Ämnesdisposition


 •  

    

   

  EG-försäkran om överensstämmelse

  EG-försäkran om överensstämmelse (på engelska EC declaration of conformity, DoC) är ett dokument där man konstaterar att leksaken uppfyller alla väsentliga krav i tillämplig lagstiftning. Genom att upprätta och underteckna EG-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för leksakens överensstämmelse med kraven.

  EG-försäkran om överensstämmelse är en del av förfarandet för bedömning av en leksaks överensstämmelse och den ska upprättas och undertecknas innan leksaken släpps ut på marknaden.

  EG-försäkran om överensstämmelse ska sparas i tio år från och med den dag då leksaken släpptes ut på marknaden. Om en leksak har importerats från ett land utanför EU, ansvarar importören för att EG-försäkran om överensstämmelse sparas.

  Om en leksak (t.ex. en elektrisk leksak) omfattas av flera EU-rättsakter som kräver EG- eller EU-försäkran om överensstämmelse, kan en enda EG-försäkran om överensstämmelse upprättas för alla rättsakter. EG-försäkran om överensstämmelse kan också vara ett dokument som består av varje enskild försäkran om överensstämmelse för en leksak.

  EG-försäkran om överensstämmelse för en leksak behöver inte levereras till konsumenterna, men den ska på begäran lämnas till marknadstillsynsmyndigheten.

  I Finland ska EY-försäkran om överensstämmelse för en leksak som finns på marknaden vara på finska, svenska, eller på ett annat språk som marknadstillsynsmyndigheten godkänt.

  I praktiken är EU- och EG-försäkran om överensstämmelse samma sak. Termen som används i lagstiftningen för den berörda produktgruppen definierar vilken benämning som ska användas.

  Ytterligare information om EU-försäkran om överensstämmelse finns på Tukes webbplats och Känn din produkt-webbinariet.


  Bild: Exempel på EG-försäkran om överensstämmelse