Ämnesdisposition

 •   

   

  Teknisk dokumentation

  Leksakens tillverkare upprättar den tekniska dokumentationen. Den tekniska dokumentationen ska specificera vilka krav som gäller för leksaken. På grundval av dessa ska man kunna bedöma om leksaken överensstämmer med kraven i lagstiftningen och de ska beskriva leksakens konstruktion, tillverkning och funktion i den utsträckning som är väsentlig för bedömningen av överensstämmelse med kraven.

  Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga delar innehålla åtminstone följande:

  • detaljer om produktdesign och tillverkning, inklusive en lista av använda komponenter och material samt säkerhetsdatablad för kemikalierna
  • riskbedömning
  • en beskrivning av bedömningsförfarandet för att fastställa överensstämmelsen med kraven
  • en kopia på EG-försäkran om överensstämmelse (på engelska EG declaration of conformity)
  • tillverkningsställets och lagringsställets adresser
  • testrapporter och beskrivning av de metoder som använts med vilka tillverkaren säkerställer att produktionen idkas i enlighet med de harmoniserade standarderna
  • en färgbild på leksaken
  • vid behov kopior på de dokument som tillverkaren har levererat till det anmälda organet om det är delaktigt i processen, samt en kopia av EG-typintyget* med bilagor

  När tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen och genom förfarandet för bedömning av överensstämmelse säkerställt att leksaken uppfyller tillämpliga krav, upprättar tillverkaren en EG-försäkran om överensstämmelse och undertecknar den.

  Den tekniska dokumentationen ska sparas i tio år från och med den dag då leksaken släpptes ut på marknaden**. Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant som är etablerad i unionen ansvarar för detta. Eftersom begreppet att släppa ut på marknaden hänvisar till en enskild leksak, ska tidsfristen räknas från den tidpunkt då den "sista" enskilda produkten som omfattas av den tekniska dokumentationen släpptes ut på marknaden.

  *EG-typkontroll är ett förfarande som utförs på en ny leksak vars överensstämmelse med kraven är svår att bevisa. EG-typkontrollen utförs av ett anmält organ som undersöker leksakens tekniska konstruktion samt säkerställer och försäkrar att leksakens tekniska konstruktion uppfyller kraven i den tillämpliga rättsakten.

  **I lagen om leksakers säkerhet avses att släppa ut på marknaden att en leksak för första gången tillhandahålls på marknaden inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet så att leksaken kan köpas eller på annat sätt anskaffas till exempel för distribution.


  Bild: Detaljerna i en leksaks produktkonstruktion och tillverkning kan visas till exempel med ett materialkort.

  Ytterligare information om den tekniska dokumentationen: Känn din produkt-webbinarium: Teknisk dokumentation