Aiheen kuvaus

 •  

  Tekniset asiakirjat

  Lelun valmistaja laatii tekniset asiakirjat. Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä leluun sovellettavat vaatimukset. Niiden perusteella on voitava arvioida, onko lelu lainsäädännön vaatimusten mukainen ja niissä on kuvattava lelun suunnittelu, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin on olennaista vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kannalta.

  Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin ainakin:

  • tuotesuunnittelun ja valmistuksen yksityiskohdat, mukaan lukien lista käytetyistä rakenneosista ja materiaaleista sekä kemikaalien käyttföturvallisuustiedotteet
  • riskinarviointi
  • kuvaus käytetystä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä
  • jäljennös EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta (englanniksi EC declaration of conformity)
  • valmistus- ja varastointipaikkojen osoitteet
  • testausraportit ja kuvaus keinoista, joilla valmistaja varmistaa, että tuotanto on harmonisoitujen standardien mukainen
  • värikuva lelusta
  • tarvittaessa jäljennökset asiakirjoista, jotka valmistaja on toimittanut ilmoitetulle laitokselle, jos se on osallisena prosessissa, sekä jäljennös EY-tyyppitarkastustodistuksesta* liitteineen.

  Kun valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat ja varmistanut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä, että lelu täyttää sitä koskevat vaatimukset, valmistaja laatii EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja allekirjoittaa sen.

  Teknisiä asiakirjoja on säilytettävä kymmenen vuoden ajan siitä päivästä lähtien, jona lelu saatettiin markkinoille**. Tämä on valmistajan tai sen unioniin sijoittautuneen valtuutetun edustajan vastuulla. Koska markkinoille saattamisen käsite viittaa yksittäiseen leluun, määräaika on laskettava siitä hetkestä lähtien, jona teknisten asiakirjojen kattama ”viimeinen” yksittäinen tuote on saatettu markkinoille.

  * EY-tyyppitarkastus on menettely, joka tehdään uudenlaiselle lelulle, jonka vaatimustenmukaisuutta on vaikea todentaa. EY-tyyppitarkastuksen tekee ilmoitettu laitos, joka tutkii lelun teknisen suunnittelun sekä varmistaa ja vakuuttaa, että lelun tekninen suunnittelu täyttää siihen sovellettavan säädöksen vaatimukset.

  **Lelulaissa markkinoille saattamisella tarkoitetaan lelun asettamista ensimmäistä kertaa saataville markkinoilla Euroopan talousalueelle siten, että lelu on ostettavissa tai muuten hankittavana esimerkiksi jakelua varten.


   


  Kuva: Lelun tuotesuunnittelun ja valmistuksen yksityiskohdat voi esittää esimerkiksi materiaalikortilla.

  Lisätietoa teknisistä asiakirjoista: Tunnen tuotteeni -webinaari: Tekniset asiakirjat