Ämnesdisposition

 •  

  Leksakers säkerhet

  En leksak och de kemikalier den innehåller får inte medföra fara för någons säkerhet eller hälsa när leksaken används på avsett eller förutsebart sätt. Leksaken måste vara säker under dess förutsebara och normala användningstid.

  Leksaken får inte orsaka

  • kroppslig skada
  • strypning
  • kvävning
  • risk för drunkning
  • och får inte skada barnets hörsel.

  De grundläggande kraven på leksaker anges i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011) och förordningen om leksakers säkerhet (1218/2011) samt förordningen om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker (1352/2011) och REACH-förordningen (1907/2006).

  Utöver dessa kan leksaker bli föremål för krav även från annan lagstiftning beroende på leksakens egenskaper. Till exempel ska elektriska leksaker också uppfylla de krav som ställs på elektriska produkter.

  Lagstiftningen fastställer inte vilka lösningar som ska användas för att uppfylla kraven, utan här ges tillverkarna spelrum för olika tekniska lösningar. Tillverkaren ska bedöma riskerna med den leksak som tillverkaren framställer. De europeiska standarderna innehåller mer detaljerade produktspecifika krav och testmetoder för att påvisa att kraven uppfylls. Tillverkaren kan också välja ett annat sätt att påvisa överensstämmelse med de grundläggande kraven i lagstiftningen.

  Tukes webbplats har man samlat produktgruppspecifika krav för olika leksaker samt de vanligaste bristerna som observeras på leksaker.

  Presumtion om överensstämmelse

  När en leksak konstrueras och tillverkas i enlighet med harmoniserade standarder får leksaken en så kallad presumtion om överensstämmelse. Det innebär att en leksak anses uppfylla de tillämpliga grundläggande kraven i EU-lagstiftningen om

  • tillverkaren har konstruerat, tillverkat, kontrollerat och testat leksaken i enlighet med harmoniserade standarder och
  • leksaken till fullo överensstämmer med de harmoniserade standarder som gäller den.

  Tillverkaren är inte skyldig att tillverka en leksak i enlighet med standarderna, eftersom standarderna till sin natur är rekommendationer och användningen av dem är frivillig. Däremot är de krav som anges i lagar och förordningar förpliktande, det vill säga de måste följas.

  Harmoniserad standard

  EU:s produktlagstiftning ställer grundläggande krav på vissa produktgrupper när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. För att underlätta tillverkningen av produkter som uppfyller kraven och för att uppfylla kraven i EU-lagstiftningen, upprättar man på uppdrag av EU europeiska, dvs. harmoniserade standarder.

  En harmoniserad standard är en standard som utarbetats av europeiska standardiseringsorganisationen och som på kommissionens begäran har fastställts för tillämpning av EU:s produktlagstiftning. De harmoniserade standardernas referensuppgifter offentliggörs i EU:s officiella tidning.

  Europeiska unionens officiella tidning EUT (Official Journal of the European Union = OJEU)

  Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är en central källa för innehållet i EUR-Lex. Den publiceras på EU:s officiella språk varje vardag och endast i brådskande fall på lördagar, söndagar och allmänna helgdagar.

  Tidningen har två serier:

  • L (lagstiftning)
  • C (tillkännagivanden och meddelanden)

  Underserien CA (t.ex. C019A) som publiceras samma dag med samma nummer som C-serien, innehåller bl.a. förfrågningar om intresseanmälan och platsannonser. Tidningarna i CA-serien kan ges ut på ett, flera eller alla officiella språk.

  De nya underserierna LI och CI infördes 1.1.2016. Detta ger flexibilitet i situationer där det planerade innehållet i den officiella tidningen ändras. Från och med 1.7.2013 har den elektroniska versionen av den officiella tidningen varit en beviskraftig version av tidningen med rättslig verkan.

   Europeiska unionens officiella tidning