Aiheen kuvaus

 • Lelujen turvallisuus

  Lelu ja sen sisältämät kemikaalit eivät saa aiheuttaa vaaraa kenenkään turvallisuudelle tai terveydelle, kun lelua käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla. Lelun on oltava turvallinen sen ennakoitavan ja tavanomaisen käyttöajan.

  Lelu ei saa aiheuttaa

  • ruumiillisen vamman
  • kuristumisen
  • tukehtumisen
  • hukkumisen vaaraa
  • eikä vahingoittaa lapsen kuuloa.

  Leluja koskevat olennaiset vaatimukset on esitetty lelulaissa (1154/2011) ja leluasetuksessa (1218/2011) sekä eräiden lelujen kemiallisia vaatimuksia koskevassa asetuksessa (1352/2011) ja REACH-asetuksessa (1907/2006).

  Näiden lisäksi leluille voi tulla vaatimuksia myös muusta lainsäädännöstä riippuen lelun ominaisuuksista. Esimerkiksi sähkölelujen tulee täyttää myös sitä koskevat sähkötuotteille asetetut vaatimukset.

  Lainsäädännössä ei määritellä, millä ratkaisuilla esitetyt vaatimukset tulee täyttää, vaan tässä jätetään valmistajille liikkumavara erilaisten teknisten ratkaisujen osalta. Valmistajan pitää arvioida valmistamaansa leluun liittyvät riskit. Eurooppalaisissa standardeissa on tarkempia tuotekohtaisia vaatimuksia ja testausmenetelmiä vaatimusten täyttämisen osoittamiseksi. Valmistaja voi myös valita jonkin muun tavan lainsäädännön olennaisten vaatimusten osoittamiseen.

  Tukesin nettisivuille on koottu tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia erilaisille leluille sekä yleisimpiä leluissa havaittuja puutteita.

  Vaatimustenmukaisuusolettama

  Kun lelu suunnitellaan ja valmistetaan yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, lelu saa niin sanotun vaatimustenmukaisuusolettaman. Se tarkoittaa, että lelun katsotaan täyttävän sitä koskevat olennaiset EU-lainsäädännön vaatimukset, jos

  • valmistaja on suunnitellut, valmistanut, tarkastanut ja testannut lelun yhdenmukaistettuja standardeja noudattaen ja
  • lelu vastaa täysin kaikkia sitä koskevia yhdenmukaistettuja standardeja.

  Valmistajalla ei ole velvoitetta valmistaa lelua standardien mukaisesti, koska standardit ovat luonteeltaan suosituksia ja niiden käyttö on vapaaehtoista. Laeissa ja asetuksissa säädetyt vaatimukset ovat sen sijaan velvoittavia, eli niitä pitää noudattaa.

  Yhdenmukaistettu standardi

  EU:n tuotelainsäädännössä asetetaan tietyille tuoteryhmille turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyviä olennaisia vaatimuksia. Jotta vaatimustenmukaisten tuotteiden valmistus olisi helpompaa ja jotta EU-lainsäädännön vaatimukset täyttyvät, laaditaan EU:n toimeksiannosta eurooppalaisia, eli yhdenmukaistettuja standardeja.

  Yhdenmukaistettu standardi on eurooppalaisen standardointiorganisaation laatima standardi, joka on vahvistettu komission pyynnöstä EU:n tuotelainsäädännön soveltamiseksi. Yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

  Euroopan Unionin Virallinen Lehti EUVL (Official Journal of the European Union = OJEU)

  Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL) on EUR-Lexin sisällön keskeinen lähde. Se julkaistaan EU:n virallisilla kielillä joka arkipäivä, ja lauantaisin, sunnuntaisin ja yleisinä vapaapäivinä ainoastaan kiireellisissä tapauksissa.

  Lehdessä on kaksi sarjaa:

  • L (lainsäädäntö)
  • C (tiedonantoja ja ilmoituksia)

  Alasarja CA (esim. C019A), joka julkaistaan samana päivänä samalla numerolla kuin C-sarja, sisältää mm. kiinnostuksenilmaisupyyntöjä ja työpaikkailmoituksia. CA-sarjan lehdet voivat ilmestyä yhdellä, usealla tai kaikilla virallisilla kielillä.

  Uudet alasarjat LI ja CI otettiin käyttöön 1.1.2016. Tämä antaa joustavuutta tilanteisiin, joissa virallisen lehden suunniteltu sisältö muuttuu. Virallisen lehden sähköinen versio on 1.7.2013 lähtien ollut lehden todistusvoimainen versio, jolla on oikeusvaikutuksia.

  Euroopan unionin virallinen lehti