Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Anvisningar


  Tydliga, omfattande bruksanvisningar på finska och svenska utgör en väsentlig del av en maskin som överensstämmer med kraven.

  Lagstiftningen kräver att varje maskin åtföljs av anvisningar på ett eller flera av de officiella språken i den medlemsstat där maskinen släpps ut på marknaden eller tas i bruk. I Finland innebär detta att maskinen ska åtföljas av instruktioner på finska och svenska.

  Den medföljande anvisningen ska antingen vara en originalversion eller en översättning av originalet. Om det är fråga om en översättning, till exempel en ursprungligen engelskspråkig bruksanvisning som översatts till finska och svenska, ska översättningarna åtföljas av den ursprungliga engelskspråkiga bruksanvisningen.

  Underhållsanvisningar som är avsedda att användas av experter som utsetts av tillverkaren eller den auktoriserade representanten utgör ett undantag från detta. Dessa kan tillhandahållas endast på ett språk som ifrågavarande experter förstår. Detta undantag gäller inte anvisningar för underhållsåtgärder som utförs av användaren eller av servicepersonal som är bemyndigad av användaren. Undantaget får endast tillämpas om det i tillverkarens anvisningar till användaren tydligt anges vilka underhållsåtgärder som får utföras endast av en specialist som är bemyndigad av tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant.


  Anvisningarnas innehåll

  Med hjälp av de uppgifter som anges i anvisningarna ska man kunna montera, installera, använda, lagra, underhålla och förstöra maskinen på ett säkert sätt.

  Anvisningarna ska vara tydliga, begripliga och lätta att förstå. Bruksanvisningen för konsumentmaskiner måste vara skriven på ett sätt som icke-professionella användare förstår och tekniska fackuttryck ska undvikas. Detta krav gäller även maskiner som kan användas av både yrkesmässiga användare och andra användare.

  Anvisningarna ska inte enbart ta i beaktande den avsedda användningen, utan även rimligen förutsebar felaktig användning.

  Maskinens anvisningar skall åtminstone innehålla:

  • tillverkarens eller dennes auktoriserade representants namn och adress
  • maskinens namn
  • EG-försäkran om överensstämmelse eller motsvarande uppgifter, med undantag av serienummer och underskrift
  • allmän beskrivning av maskinen
  • hur maskinen installeras i bruksklart skick
  • säker användning av maskinen
  • vid behov, anvisningar för hantering och transport
  • service- och underhållsanvisningar
  • vid behov, information om vilka verktyg som kan installeras på maskinen.
  • vid behov, förbjudna användningssätt
  • vid behov, uppgifter om kvarstående risker samt nödvändig personlig skyddsutrustning.

  Dessutom skall anvisningarna innehålla uppgifter om maskinens buller- och vid behov vibrationsutsläpp. Det närmare innehållet i anvisningarna anges i punkt 1.7.4 i bilaga I till maskinförordningen.

  Standarder av typ C för varje maskintyp kan ha ytterligare krav på maskiners anvisningar. Exempel: Standarden EN 1494+A1 för domkrafter fastställer att anvisningarna för en domkraft även ska innehålla bl.a. ett förbud mot att arbeta under last som endast hålls upp av en domkraft.


  Form av leverans av anvisningar

  I maskinförordningen anges inte direkt att anvisningarna ska lämnas i pappersformat, men i enlighet med den allmänt accepterade praxis som anges i tillämpningsguiden till maskindirektivet ska alla anvisningar om hälsa och säkerhet tillhandahållas i pappersformat tillsammans med maskinen. Utöver pappersanvisningarna kan anvisningarna naturligtvis också göras tillgängliga i elektroniskt format, varvid användaren kan ladda ner den elektroniska versionen om han eller hon så önskar och hämta anvisningarna igen om pappersversionen försvinner. Detta gör det också enkelt att uppdatera anvisningarna vid behov.


  Vem ska ta hand om anvisningarna på finska och svenska?

  Om maskinens ursprungliga anvisningar (eller EG-försäkran om överensstämmelse) inte finns på det officiella språket i det land där maskinen är avsedd att användas, i Finland alltså på finska och svenska, ska maskintillverkaren eller dennes auktoriserade representant eller den som importerar maskinen till ifrågavarande språkområde tillhandahålla en översättning på ifrågavarande språk. Översättningen ska innehålla ordet "översättning".

  När du släpper ut en maskin på den finländska marknaden ska du alltså antingen få översättningar av anvisningarna och försäkran om överensstämmelse på finska och svenska av tillverkaren eller importören, eller i annat fall översätta eller låta översätta anvisningarna själv. Man får inte sälja maskiner utan finsk- och svenskspråkiga anvisningar i Finland.

   

  Se inspelningen av Tukes Känn din produkt-webbinarium (på finska) Kuluttajakäyttöisten koneiden ohjeet ja merkinnät käytännönläheisesti: