• Johdanto

  Johdanto koneita koskeviin vaatimuksiin

  Jos valmistat, maahantuot tai myyt koneita, sinua koskevat tietyt, lainsäädännössä määritellyt velvoitteet. Näillä velvoitteilla pyritään varmistumaan siitä, että EU:ssa myytävät koneet ovat turvallisia ja muutoin lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

  • Minkälaiset tuotteet katsotaan lainsäädännön silmissä koneiksi?
  • Mitä vaatimuksia koneille on?
  • Mistä velvoitteista koneen valmistajan pitää huolehtia?
  • Entä, jos maahantuoja haluaa markkinoida konetta omalla tuotemerkillään?

  Tässä osiossa pyritään antamaan vastaukset mm. edellä esitettyihin kysymyksiin, sekä selventämään muita koneiden markkinoinnin kannalta olennaisia asioita.

  Jotta tekstistä on saatu luettava, on asioita jouduttu joltain osin tiivistämään ja/tai yksinkertaistamaan. Toimijoita velvoittavat yksityiskohtaiset vaatimukset löytyvät lakiteksteistä, joihin linkit tässä osiossa.

  Konelainsäädäntö

  EU:n alueella markkinoille saatettavien tai käyttöön otettavien koneiden pitää olla EU:n konedirektiivin 2006/42/EY vaatimusten mukaisia. Vaatimusten yhdenmukaistamisella pyritään turvaamaan koneiden vapaa liikkuvuus sekä yhtenäinen ja hyvä turvallisuuden taso.

  Konedirektiivi on pantu Suomessa kansallisesti toimeen valtioneuvoston asetuksella koneiden turvallisuudesta (400/2008, ns. koneasetus). Suomessa myytävien tai käyttöön otettavien koneiden pitää siis täyttää koneasetuksen vaatimukset.

  Jatkossa tässä tekstissä viitataan pääosin kansalliseen lainsäädäntöön, eli koneasetukseen. Vaatimukset siis ovat kuitenkin peräisin EU:n konedirektiivistä, ja Suomen ulkopuolella onkin luontevaa viitata nimenomaan direktiiviin, eikä kansalliseen sääntelyyn.

  Koneasetuksessa määritellään

  • koneen valmistajan velvollisuudet
  • koneiden suunnittelua ja rakentamista koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset
  • menettelyt koneen vaatimustenmukaisuuden osoittamiselle ja markkinoille saattamiselle.

  Ketä ja mitä vaatimukset koskevat?

  Koneen vaatimustenmukaisuudesta vastaa koneen valmistaja. Myös maahantuojille ja jakelijoille on osoitettu vaatimuksia koneen vaatimustenmukaisuudesta varmistumisen suhteen.

  Koneasetusta sovelletaan:

  • jokaiseen uuteen EU:n alueella markkinoille saatettavaan ja omaan käyttöön tuotavaan tai valmistettavaan koneeseen
  • EU-alueen ulkopuolelta ns. kolmannesta maasta tuotavaan käytettyyn koneeseen.

  Vaatimukset pähkinänkuoressa

  Jokaista konetta koskevat tietyt vähimmäisvaatimukset. Näitä ovat muun muassa:

  • koneen on oltava suunniteltu ja rakennettu koneasetuksessa määriteltyjen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti
  • koneessa pitää olla CE-merkintä ja tietyt, koneasetuksessa määritellyt muut merkinnät, kuten koneen nimi, valmistajan nimi ja osoite sekä koneen yksilöintimerkinnät
  • koneen mukana pitää toimittaa asianmukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet sekä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, Suomessa suomen- ja ruotsinkielisinä.

  Mitä vaatimustenmukaisuus tarkoittaa?

  Vaatimustenmukaisella koneella tarkoitetaan konetta, joka täyttää kaikki sitä koskevat lainsäädännön vaatimukset, eli on niin sanotusti laillinen. Vaatimustenvastaisella koneella tarkoitetaan konetta, joka ei täytä yhtä tai useampaa sitä koskevaa lainsäädännön vaatimusta. Vaatimustenvastaista konetta ei saa myydä eikä ottaa käyttöön.

  Koneita valvovat viranomaiset

  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukes valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen koneiden vaatimustenmukaisuutta. Ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita valvovat työsuojeluviranomaiset. Työsuojeluviranomaisia ovat STM:n työ- ja tasa-arvo-osasto sekä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet.

  Vaikka kuluttaja- ja ammattikäyttöisten koneiden valvontavastuu on Suomessa jaettu eri viranomaisille, koskee koneasetus ja sen vaatimukset kaikkia koneita käyttäjäryhmästä riippumatta.

  Konedirektiivin soveltamisopas

  Konedirektiivin soveltamisopas on oiva apu konedirektiivin ja -asetuksen tulkintaan ja soveltamiseen. Euroopan komission laatima opas on tarkoitettu kaikille konedirektiivin soveltamiseen osallistuville, niin koneiden valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille kuin valvontaviranomaisille. Oppaan tarkoituksena on selittää konedirektiivin käsitteitä ja vaatimuksia ja edesauttaa yhtenäistä tulkintaa ja soveltamista. On kuitenkin tärkeä huomata, että vain konedirektiivi sekä ne kansalliset säädökset, joilla se on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä (Suomessa koneasetus), ovat oikeudellisesti velvoittavia.

  Konedirektiivin soveltamisopas, 2. painos, suomenkielinen

  Konedirektiivin soveltamisopas, 2.1 painos, englanninkielinen

  Konedirektiivin soveltamisopas, 2.2 painos, englanninkielinen