Aiheen kuvaus

 •  

  Ohjeet

  Selkeät, kattavat suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet ovat olennainen osa vaatimustenmukaista konetta.

  Lainsäädäntö vaatii, että jokaisen koneen mukana on oltava ohjeet yhdellä tai useammalla siinä jäsenvaltiossa käytössä olevalla yhteisön virallisella kielellä, jossa kone saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että koneen mukana pitää toimittaa suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet.

  Koneen mukana olevien ohjeiden on oltava alkuperäiset, tai alkuperäisten ohjeiden käännös. Jos kyseessä on käännös, esimerkiksi alun perin englanninkielisten ohjeiden suomen- ja ruotsinkieliset käännökset, pitää käännöksien mukana toimittaa englanninkieliset alkuperäiset ohjeet.

  Poikkeuksena tästä ovat kunnossapito-ohjeet, jotka on tarkoitettu valmistajan tai valtuutetun edustajan nimeämien asiantuntijoiden käyttöön. Nämä voidaan toimittaa vain yhdellä yhteisön kielellä, jota kyseiset asiantuntijat ymmärtävät. Tämä poikkeus ei koske sellaisten kunnossapitotoimien ohjeita, jotka käyttäjä tai käyttäjän valtuuttama huoltohenkilöstö suorittaa. Poikkeusta voidaan soveltaa vain, jos käyttäjälle annettavissa valmistajan ohjeissa on täsmennetty selkeästi, mitkä kunnossapitotoimet saa suorittaa vain valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan valtuuttama erityisasiantuntija.

  Ohjeiden sisältö

  Ohjeissa annettavien tietojen avulla on pystyttävä kokoamaan, asentamaan, käyttämään, varastoimaan, huoltamaan ja hävittämään kone turvallisesti.

  Ohjeiden on oltava selkeät, ymmärrettävät ja helppotajuiset. Kuluttajakoneiden ohjeet pitää olla kirjoitettu tavalla, jota ei-ammattimaiset käyttäjät ymmärtävät, ja teknistä erikoissanastoa on vältettävä. Tämä vaatimus koskee myös sellaisia koneita, joita voivat käyttää sekä ammattikäyttäjät että muut käyttäjät.

  Ohjeissa on otettava huomioon paitsi koneen tarkoitettu käyttö, myös sen kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö.

  Koneen ohjeiden pitää sisältää ainakin:

  • valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan toiminimi ja osoite
  • koneen nimi
  • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai vastaavat tiedot, pois lukien sarjanumero ja allekirjoitus
  • koneen yleinen kuvaus
  • koneen asentaminen käyttökuntoon
  • koneen turvallinen käyttö
  • tarvittaessa käsittely- ja kuljetusohjeet
  • huolto- ja kunnossapito-ohjeet
  • tarvittaessa tieto siitä, millaisia työkaluja koneeseen voi asentaa
  • tarvittaessa kielletyt käyttötavat
  • tarvittaessa tieto jäännösriskeistä sekä tarvittavista henkilönsuojaimista.

  Lisäksi ohjeissa pitää antaa tiedot koneen melu- sekä tarvittaessa tärinäpäästöistä. Ohjeiden tarkempi sisältö määritellään koneasetuksen liitteen I kohdassa 1.7.4.

  Konetyyppikohtaisista C-tyypin standardeista voi tulla lisävaatimuksia koneiden ohjeisiin. EsimerkkiTunkkeja koskevassa standardissa EN 1494+A1 määritellään, että tunkin ohjeiden pitää sisältää myös mm. kielto, jonka mukaan pelkän tunkin varassa olevan kuorman alla ei saa työskennellä.

  Ohjeiden toimittamismuoto

  Koneasetuksessa ei suoraan todeta, että ohjeet pitää toimittaa paperimuodossa, mutta kuten konedirektiivin soveltamisoppaassa todetaan, yleisesti hyväksytyn käytännön mukaisesti kaikki terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet on toimitettava koneen mukana paperisena. Paperiohjeiden lisäksi ohjeet voi luonnollisesti antaa saataville myös sähköisessä muodossa, jolloin käyttäjä voi ladata sähköisen version halutessaan itselleen ja hakea ohjeet uudelleen, jos paperiversio joutuu hukkaan. Näin ohjeita on myös helppo päivittää tarvittaessa.

  Kenen pitää huolehtia suomen- ja ruotsinkielisisistä ohjeista?

  Jos koneen alkuperäisiä ohjeita (tai EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta) ei ole olemassa sen maan virallisella kielellä, jossa konetta on tarkoitus käyttää, Suomessa siis suomeksi ja ruotsiksi, koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan, tai koneen kyseiselle kielialueelle tuovan tahon on toimitettava käännös kyseisellä kielellä tai kyseisillä kielillä. Käännöksessä on oltava sana ”käännös”.

  Kun tuot koneen Suomen markkinoille, on sinun siis joko saatava ohjeiden ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännökset suomeksi ja ruotsiksi valmistajalta tai maahantuojalta, tai muussa tapauksessa käännettävä tai käännätettävä ohjeet itse. Suomessa ei saa myydä koneita ilman suomen- ja ruotsinkielisiä ohjeita.


  Katso tallenne Tukesin Tunnen tuotteeni -webinaarista Kuluttajakäyttöisten koneiden ohjeet ja merkinnät käytännönläheisesti: