Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Maskinförordningens tillämpningsområde


  För att kunna tillverka en produkt som uppfyller kraven i lagstiftningen eller bedöma överensstämmelsen hos en produkt som tillverkats av en annan, är det naturligtvis av största vikt att identifiera vilken lagstiftning som gäller för produkten.

  I lagstiftningen syftar maskiner förenklat på produkter som omfattas av maskinförordningens (EU:s maskindirektivs) tillämpningsområde. Tillämpningsområdet är ganska omfattande och inkluderar utöver de egentliga maskinerna även vissa andra produktgrupper. Man kan alltså tala om maskiner i strikt mening (de egentliga maskinerna) samt i vidare mening (alla produkter som omfattas av maskinförordningen). Å andra sidan har man undantagit anordningar som definitionsmässigt skulle räknas såsom maskiner från maskinförordningens tillämpningsområde.

  När du funderar på om en viss anordning omfattas av maskinförordningens tillämpningsområde, försäkra dig om följande:

  1.      Uppfyller anordningen kriterierna för definitionen av en maskin enligt maskinförordningen?

  2.      Har anordningen uteslutits från maskinförordningens tillämpningsområde?

  3.      Hör anordningen till den produktgrupp som omfattas av maskinförordningens tillämpningsområde, fastän definitionen av en maskin inte uppfylls?

  Nedan följer en närmare beskrivning av de ovan nämnda punkterna.


  1.      Uppfyller anordningen kriterierna för definitionen av en maskin enligt maskinförordningen?

  Enligt maskinförordningen avses med maskin:

  • Delar eller komponenter som sammanfogats till en  kombination
  • där åtminstone en del eller en komponent är rörlig
  • som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av en direkt drivkraft från människa eller djur och
  • som har monterats ihop för en speciell funktion.

  För att uppfylla definitionen av en maskin måste alltså alla ovannämnda kriterier uppfylldas.

  Exempel: En mekanisk gräsklippare som ska skjutas fram uppfyller andra kriterier, men har inget annat drivsystem än direkt mänsklig eller djurbaserad kraft, vilket innebär att klipparen enligt lagstiftningen inte är en maskin. En gräsklippare med förbränningsmotor eller en batteridriven gräsklippare uppfyller även detta kriterium och därmed betraktas den som en maskin.

  Definitionen av maskin, samt andra centrala definitioner i förordningen, finns i maskinförordningen i paragraf 4 Definitioner.


  2.      Har anordningen uteslutits från maskinförordningens tillämpningsområde?

  Vissa produkter har uttryckligen utelämnats från maskinförordningens tillämpningsområde, även om de uppfyller definitionen av en maskin. Dessa produkter omfattas alltså inte av maskinförordningen. Dessa är bland annat:

  • Elektriska och elektroniska produkter som hör till följande grupper (i den mån de omfattas av lågspänningsdirektivets tillämpningsområde). Dessa apparater omfattas alltså inte av maskinförordningen (/maskindirektivet), utan av lågspänningsdirektivet.
   • Hushållsapparater avsedda för privat bruk
    • Maskiner som används för hushållsarbete, t.ex. tvätt, städning, uppvärmning, kylning och matlagning.
    • Hushållsapparater är till exempel tvättmaskiner, diskmaskiner, dammsugare och maskiner som används för matlagning.
    • ObsEldrivna trädgårdsmaskiner eller elverktyg som används för byggande och renovering av hemmet omfattas dock av maskinförordningens tillämpningsområde.
    • ObsDanordningar som används för ovan nämnda hushållsarbete och som är avsedda för kommersiellt eller industriellt bruk omfattas däremot av maskinförordningens tillämpningsområde.
   • Ljud- och videoutrustning
    • Till exempel radio- och TV-apparater, kassett- och videobandspelare, CD- och DVD-spelare, förstärkare och högtalare, kameror och projektorer, samt liknande apparater. 
   • Utrustning för informationsteknik
    • Utrustning som används för behandling, omvandling, överföring, lagring, skydd och sökning av data.
    • Sådana apparater är till exempel datorer, kommunikationsnät samt telefon- och telekommunikationsutrustning.                  
   • Vanliga kontorsmaskiner
    • t.ex. skrivare, kopieringsmaskiner, faxapparater, sorterare, bindmaskiner och häftmaskiner.
    • ObsMaskinförordningen omfattar emellertid maskiner som är avsedda för industribruk, exempelvis tryck- och pappersindustrin, och som utför liknande funktioner.
    • ObsUteslutningen av kontorsmaskiner från maskinförordningens tillämpningsområde gäller inte elektriska kontorsmöbler på vilka maskinförordningen tillämpas.
   • Kopplings- och styrutrustning för lågspänning
   • Elektriska motorer
  • Följande typer av elektrisk högspänningsutrustning:
   • Kopplings- och styrutrustning
   • Transformatorer
  • Vapen
  • Vissa transportmedel, såsom bilar och motorcyklar
  • Specialmaskiner för tivolin och nöjesparker
  • Maskiner för tillfällig laboratorieanvändning, speciellt konstruerade eller tillverkade för forskning
  • Transportmedel för flyg-, vatten- och järnvägstrafik, med undantag av motorer som är monterade på dessa transportmedel

  Alla produktgrupper som inte omfattas av maskinförordningen är uppräknade i förordningens paragraf 3 Tillämpningsområdets begräsningar.

  Exempel: En stavmixer för hushållskök uppfyller kriterierna för definitionen av en maskin i punkt 1, men hör till ovannämnda kategori "hushållsmaskiner avsedda för hushållsbruk", vilket innebär att stavmixern enligt lagstiftningen inte är en maskin utan en elektrisk produkt.


  3.      Hör anordningen till de produktgrupper som omfattas av maskinförordningens tillämpningsområde, fastän definitionen av en maskin inte uppfylls?

  Vissa produkter omfattas av maskinförordningens tillämpningsområde även om de inte uppfyller definitionen på en maskin. Dessa produkter är bl.a.:

  • Manuella lyftanordningar, såsom manuella domkrafter eller handvinschar.
   • Obs. Med lyfta avses antingen att lyfta eller sänka en last, eller bådadera. Undantaget omfattar alltså inte anordningar som inte lyfter lasten utan som endast håller den på en viss höjd.
  • Lyftredskap
  • Kedjor, rep och bälten som är konstruerade och tillverkade för lyft och för att anslutas till en lyftanordning eller ett lyftredskap
  • Kardanknutar
  • Utbytbar utrustning
  • Säkerhetskomponenter

  Exempel: En mekanisk saxdomkraft uppfyller inte kriterierna för definitionen av en maskin i punkt 1, men omfattas av maskinförordningens tillämpningsområde som manuell lyftanordning.


  Om skillnader mellan en utbytbar anordning och ett verktyg

  Med en utbytbar anordning avses en anordning som användaren av en maskin eller traktor som redan har tagits i bruk själv fäster på ifrågavarande maskin eller traktor för att ändra dess funktion eller för att åstadkomma en ny funktion, i den mån denna anordning inte är ett verktyg.

  Skillnaden mellan anordningen som skall bytas och t.ex. ett verktyg, såsom en borr, är betydande såtillvida att eftersom de anordningar som skall bytas anses vara maskiner i ordets vida bemärkelse, måste de uppfylla kraven i maskinförordningen. Detta innebär bl.a. att en anordning som ska bytas måste vara försedd med CE-märkning och att en EG-försäkran om överensstämmelse måste upprättas för den. Tillverkaren av den utbytbara anordningen ska säkerställa att anordningen som ska bytas ut och den egentliga maskinen som den är avsedd att fästas vid, i kombination uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav i bilaga I.

  Som sådana omfattas verktygen inte av maskinförordningen, men maskintillverkaren måste ange de väsentliga egenskaperna hos de verktyg som kan monteras på maskinen.

  Utbytbara anordningar ska inte heller förväxlas med reservdelar som inte ändrar maskinens funktion eller ger upphov till en ny funktion, utan endast syftar till att ersätta en sliten eller defekt del.


  Delvis fullbordad maskin

  Med en så kallad delvis fullbordad maskin avses en kombination som nästan utgör en maskin men som inte ensam kan utföra en viss funktion. Till exempel ett kraftöverföringssystem är en delvis fullbordad maskin. Vissa krav i maskinförordningen gäller även en delvis fullbordad maskin.

  Maskinförordningens tillämpningsområde framgår av paragraf 2 i förordningen, tillämpningsområdets avgränsningar i paragraf 3 och definitionerna i paragraf 4. Närmare anvisningar och exempel på tillämpningsområdet finns i maskindirektivets tillämpningsguider.


  Kom ihåg:

  • Uppfyller anordningen definitionen av en maskin?
  • Har anordningen uteslutits från maskinförordningens tillämpningsområde?
  • Är anordningen avsedd för lyft/kardanknutar/en säkerhetskomponent/en utbytbar anordning?

  ⇨ Är maskinförordningen tillämplig på anordningen


  Utöver maskinförordningen tillämpas i många fall även andra EU-bestämmelser om produktsäkerhet på en maskin. Läs mera: Annan lagstiftning som eventuellt gäller för maskiner.