Aiheen kuvaus

 •  

  Koneasetuksen soveltamisala

  Jotta pystyy valmistamaan lainsäädännön vaatimusten mukaisen tuotteen, tai arvioimaan toisen valmistaman tuotteen vaatimustenmukaisuutta, on tietenkin ensiarvoisen tärkeää tunnistaa, mitä lainsäädäntöä tuotteeseen sovelletaan.

  Koneilla tarkoitetaan yksinkertaistetusti lainsäädännön silmissä tuotteita, jotka ovat koneasetuksen (EU:n konedirektiivin) soveltamisalassa. Soveltamisala on melko laaja kattaen varsinaisien koneiden lisäksi tiettyjä muita tuoteryhmiä. Koneista voidaankin puhua ns. suppeassa merkityksessä (varsinaiset koneet) sekä laajassa merkityksessä (kaikki koneasetuksen soveltamisalassa olevat tuotteet). Toisaalta koneasetuksen soveltamisalasta on suljettu pois laitteita, jotka määritelmällisesti koneiksi luettaisiinkin.

  Kun pohdit, kuuluuko tietty laite koneasetuksen soveltamisalaan, varmistu seuraavista asioista:

  1.      Täyttääkö laite koneasetuksessa kuvatun koneen määritelmän kriteerit?

  2.      Onko laite suljettu pois koneasetuksen soveltamisalasta?

  3.      Kuuluuko laite tuoteryhmiin, jotka on sisällytetty koneasetuksen soveltamisalaan, vaikka koneen määritelmä ei täyttyisikään?

  Seuraavassa käydään läpi edellä mainittuja kohtia tarkemmin.

  1.      Täyttääkö laite koneasetuksessa kuvatun koneen määritelmän kriteerit?

  Koneasetuksen mukaan koneella tarkoitetaan:

  • Toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmää
  • jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva
  • jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä, ja
  • joka on kokoonpantu erityistä toimintoa varten.

  Jotta koneen määritelmä täyttyy, pitää siis kaikkien edellä mainittujen kriteerien täyttyä.

  Esimerkki: Työnnettävässä mekaanisessa ruohonleikkurissa täyttyvät muut kriteerit, mutta niissä ei ole muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivaa voimansiirtojärjestelmää, joten leikkuri ei ole lainsäädännön silmissä kone. Polttomoottorilla varustetussa tai akkuruohonleikkurissa täyttyy tämäkin kriteeri ja tällöin leikkuri katsotaan koneeksi.

  Koneen määritelmä, sekä muita asetuksen keskeisiä määritelmiä, löytyy koneasetuksen pykälästä 4 Määritelmät.

  2.      Onko laite suljettu pois koneasetuksen soveltamisalasta?

  Koneasetuksen soveltamisalasta on nimenomaisesti jätetty pois tietyt tuotteet, vaikka ne täyttäisivätkin koneen määritelmän. Kyseisiin tuotteisiin ei siis sovelleta koneasetusta. Näitä ovat muun muassa:

  • Seuraaviin ryhmiin kuuluvat sähkö- ja elektroniikkatuotteet (siltä osin kuin kuuluvat pienjännitedirektiivin soveltamisalaan). Näihin laitteisiin ei siis sovelleta koneasetusta (/konedirektiiviä), vaan pienjännitedirektiiviä.
   • Kotikäyttöön tarkoitetut kodinkoneet
    • Kotitöihin, esim. esimerkiksi vaatteiden ja astioiden pesuun, siivoukseen, lämmitykseen, jäähdytykseen ja ruoanlaittoon, käytettäviä koneita.
    • Kodinkoneita ovat esimerkiksi pesukoneet, astianpesukoneet, pölynimurit ja ruoanlaitossa käytettävät koneet.
    • HuomSähkökäyttöiset puutarhakoneet tai kodin rakentamiseen ja remontointiin käytettävät sähkötyökalut kuuluvat kuitenkin koneasetuksen soveltamisalaan.
    • HuomEdellä mainittuihin kotitöihin käytettävät laitteet, jotka on tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön, kuuluvat sen sijaan koneasetuksen soveltamisalaan.
   • Audio- ja videolaitteet
    • Esim. radio - ja televisiovastaanottimet, kasetti- ja videosoittimet ja -nauhurit, CD- ja DVD-soittimet ja -tallentimet, vahvistimet ja kaiuttimet, kamerat ja projektorit sekä muut vastaavat laitteet. 
   • Tietotekniikan laitteet
    • Laitteet, joita käytetään tietojen käsittelyssä, muuntamisessa, siirtämisessä, tallentamisessa, suojaamisessa ja hakemisessa.
    • Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi tietokoneet, viestintäverkot sekä puhelin - ja televiestintälaitteet.                  
   • Tavanomaiset toimistokoneet
    • Esim. tulostimet, kopiokoneet, faksilaitteet, lajittelijat, sitomalaitteet ja nitomakoneet.
    • HuomKoneasetuksen soveltamisalaan kuuluvat kuitenkin teollisuuskäyttöön, esimerkiksi paino - ja paperiteollisuuteen, tarkoitetut koneet, jotka suorittavat vastaavia toimintoja.
    • HuomTavallisten toimistokoneiden sulkeminen koneasetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ei koske sähkökäyttöisiä toimistokalusteita, joihin sovelletaan koneasetusta.
   • Pienjännitteiset kytkin- ja ohjauslaitteet
   • Sähkömoottorit
  • Seuraavat suurjännitelaitteet:
   • Kytkin- ja ohjauslaitteet
   • Muuntajat
  • Aseet
  • Tietyt kulkuneuvot, kuten autot ja moottoripyörät
  • Tivolien ja huvipuistojen erikoiskoneet
  • Tilapäistä laboratoriokäyttöä varten erityisesti tutkimukseen suunnitellut ja rakennetut koneet
  • Lento-, vesi- ja rautatieliikenteessä käytettävät liikennevälineet, lukuun ottamatta näihin liikennevälineisiin kiinnitettyjä koneita

  Kaikki koneasetuksesta pois suljetut tuoteryhmät on lueteltu asetuksen pykälässä 3 Soveltamisalan rajaukset.

  Esimerkki: Kotikeittiöihin tarkoitettu sauvasekoitin täyttää 1. kohdassa esitetyn koneen määritelmän kriteerit, mutta kuuluu edellä mainittuun ryhmään ”kotikäyttöön tarkoitetut kodinkoneet”, joten sauvasekoitin ei ole lainsäädännön silmissä kone, vaan sähkötuote.

  3.      Kuuluuko laite tuoteryhmiin, jotka on sisällytetty koneasetuksen soveltamisalaan, vaikka koneen määritelmä ei täyttyisikään?

  Tietyt tuotteet kuuluvat koneasetuksen soveltamisalaan, vaikka ne eivät täytä koneelle asetettua määritelmää. Näitä tuotteita ovat mm.:

  • Käsikäyttöiset nostolaitteet, kuten käsikäyttöiset tunkit tai käsikäyttöiset nostamiseen tarkoitetut vinssit.
   • Huom. Nostamisella tarkoitetaan joko kuorman nostamista tai laskemista, tai molempia. Poikkeus ei siis kata laitteita, jotka eivät nosta kuormaa, vaan säilyttävät sen vain tietyllä korkeudella.
  • Nostoapuvälineet
  • Ketjut, köydet ja vyöt, kun ne on suunniteltu ja rakennettu liitettäviksi nostolaitteeseen tai nostoapuvälineeseen nostamista varten
  • Nivelakselit
  • Vaihdettavat laitteet
  • Turvakomponentit

  EsimerkkiMekaaninen saksitunkki ei täytä 1. kohdassa esitettyä koneen määritelmän kriteerejä, mutta on käsikäyttöisenä nostolaitteena sisällytetty koneasetuksen soveltamisalaan.

  Vaihdettavan laitteen ja työkalun eroista

  Vaihdettavalla laitteella tarkoitetaan laitetta, jonka jo käyttöön otetun koneen tai traktorin käyttäjä itse kiinnittää kyseiseen koneeseen tai traktoriin sen toiminnan muuttamiseksi tai uuden toiminnon aikaansaamiseksi, sikäli kun tämä laite ei ole työkalu.

  Vaihdettavan laitteen ja esimerkiksi työkalun, kuten poranterän, ero on sikäli merkittävä, että koska vaihdettavat laitteet katsotaan koneiksi sanan laajassa merkityksessä, pitää niiden täyttää koneasetuksen vaatimukset. Tämä tarkoittaa mm., että vaihdettavassa laitteessa pitää olla CE-merkintä ja sille pitää laatia EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaihdettavan laitteen valmistajan pitää varmistaa, että vaihdettava laite ja varsinainen kone, johon se on tarkoitettu kiinnitettäväksi, täyttävät yhdistelmänä kaikki niitä koskevat liitteen I olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

  Työkalut puolestaan eivät sellaisenaan kuulu koneasetuksen soveltamisalaan, mutta koneen valmistajan pitää täsmentää koneeseen asennettaviksi soveltuvien työkalujen olennaiset ominaisuudet.

  Vaihdettavia laitteita ei pidä sekoittaa myöskään varaosiin, jotka eivät muuta koneen toimintaa tai saa aikaan uutta toimintoa vaan joiden tarkoitus on vain korvata kulunut tai viallinen osa.

  Osittain valmis kone

  Niin sanotulla osittain valmiilla koneella tarkoitetaan yhdistelmää, joka on melkein kuin kone, mutta joka ei sellaisenaan pysty suorittamaan erityistä toimintoa. Erimerkiksi voimansiirtojärjestelmä on osittain valmis kone. Myös osittain valmista konetta koskevat tietyt koneasetuksen vaatimukset.

  Koneasetuksen soveltamisala löytyy asetuksen pykälästä 2, soveltamisalan rajaukset pykälästä 3 ja määritelmät pykälästä 4. Tarkempia ohjeita sekä esimerkkejä soveltamisalaan löytyy konedirektiivin soveltamisoppaista.

  Muista:

  • Täyttääkö laite koneen määritelmän?
  • Onko laite suljettu pois koneasetuksen soveltamisalasta?
  • Onko laite tarkoitettu nostamiseen / nivelakseli / turvakomponentti / vaihdettava laite?

  ⇨ Sovelletaanko laitteeseen koneasetusta

  Koneasetuksen lisäksi koneeseen sovelletaan monissa tapauksissa muitakin EU:n tuoteturvallisuussäädöksiä. Lue lisää: Muu koneita mahdollisesti koskeva lainsäädäntö.