Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Märkningar

  Utöver de tekniska kraven ställer förordningen krav på anordningens säkerhetsmärkningar samt installations-, bruks- och underhållsanvisningar.

  Utöver de produktspecifika märkningarna ska alla gasanordningar alltid åtföljas av vissa obligatoriska uppgifter som fastställts i förordningens bilaga IV. Dessa obligatoriska uppgifter är:

  • tillverkarens namn, ett registrerat produktnamn eller ett registrerat varumärke
  • anordningens typ-, parti- eller serienummer eller annan märkning med hjälp av vilket anordningen kan identifieras
  • typ av kraftkälla som används, om tillämpligt.
  • anordningskategori
  • anordningens nominella arbetstryck
  • nödvändig information som möjliggör korrekt och säker installation av anordningen utifrån anordningens art.

  Dessa märkningar ska fästas på anordningen och förpackningen så att de är synliga, lätt läsbara och outplånliga.

  I produkter som marknadsförs till Finland ska märkningen finnas på finska och svenska.

  CE-märkning

  CE-märkningen är en märkning genom vilken gasanordningens tillverkare eller auktoriserade representant försäkrar att anordningen överensstämmer med alla tillämpliga krav. En CE-märkt produkt har fri rörlighet inom EU.

  CE-märkningen ska fästas på produkten eller dess tillverkarskylt så att den är synlig, lätt läsbar och outplånlig. Om detta inte är möjligt, så ska den fästas på förpackningen och de medföljande dokumenten. Dess minimihöjd är 5 mm och dess proportioner får inte ändras.

  Efter att en gasanordning har försetts med en CE-märkning ska identifikationsnumret för det anmälda organ som deltar i kontrollen av tillverkningen av anordningen anges samt de två sista siffrorna i det år då CE-märkningen har fästs.

  Endast tillverkaren eller tillverkarens auktoriserade representant får fästa CE-märkningen på anordningen.

  CE-märkning på Tukes webbplats