Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Gaskvalitet och tryck

  Med avvikelse från många andra produktgrupper som harmoniserats genom EU-lagstiftning ska man vid bedömningen av säkerheten hos gasanordningar beakta nationella skillnader av bestående karaktär vid slutanvändningen av produkten. I Finland används ett arbetstryck på 30 mBar för flytgas och 20 mBar för naturgas.

  Det finns också skillnader i kvaliteten på de gaser som används. Den flytgas som används i Finland är på grund av de kalla förhållandena på vintern i allmänhet propan, medan man i vissa länder med varmare klimat kan använda mer butan. Det finns också skillnader i sammansättningen av naturgas mellan medlemsstaterna, eftersom den kemiska strukturen hos naturgas från olika förekomster skiljer sig åt en aning. Detta leder till att gasen har olika förbränningsegenskaper, vilket ska beaktas vid planeringen av en gasanordning.

  Anordningskategorier som används i Finland: I2H, I3B/P, II2H3B/P

  • anordning i kategori I2H använder enbart naturgas, arbetstryck 20 mbar
  • anordning i kategori I3B/P använder enbart flytgas, arbetstryck 30 mbar
  • anordning i kategori II2H3B/P kan enligt tillverkarens anvisning ändras så att den fungerar antingen med naturgas (20 mbar) eller flytgas (30 mbar).

  Alla medlemsstater har informerat kommissionen om kvaliteten på och arbetstrycken för de gaser som används i landet i fråga. Dessa uppgifter kallas allmänt för "leveransvillkor för gas".  Uppgifterna om leveransvillkoren för gas i medlemsstaterna har publicerats i EU:s officiella tidning. På kommissionens webbplats om gasanordningar finns länkar till dessa publikationer:

  https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/gas-appliances/regulation_en.

  Om en gasanordning säljs till ett land där den inte är avsedd att användas, kan effekten av den gaskvalitet som används och trycket medföra en betydande risk för brand eller koloxidförgiftning, eftersom anordningen inte längre fungerar på det sätt som tillverkaren har planerat. Till exempel leder en oren förbränning av gas till följd av ett felaktigt gastryck till att kolmonoxid (koloxid) frigörs.

  Exempel:

  En gasanordning vars bedömning av överensstämmelse har genomförts i svenska gasleveransförhållanden får inte marknadsföras i Finland förrän dess överensstämmelse med kraven har bedömts motsvara de finska gasleveransförhållandena.