• Kaasunlaatu ja paineet

   

  Kaasunlaatu ja paineet

  Poiketen moniin muihin EU-lainsäädännöllä harmonisoituihin tuoteryhmiin nähden, kaasulaitteiden turvallisuuden arvioinnissa tulee huomioida pysyväisluonteisia kansallisia eroavaisuuksia laitteen loppukäytössä. Suomessa on käytössä nestekaasun osalta 30 mBar ja maakaasun osalta 20 mBar käyttöpaineet.

  Myös käytössä olevien kaasujen laaduissa on eroja. Suomessa käytettävä nestekaasu on talven kylmistä olosuhteista johtuen yleisesti propaania, kun taas joissain lämpimämmän ilmaston maissa voidaan käyttää enemmän butaania. Maakaasunkin koostumuksessa on eroja jäsenmaiden välillä, sillä eri esiintymistä saatavien maakaasujen kemiallinen rakenne poikkeaa hieman toisistaan. Tämä johtaa kaasun erilaisiin palamisominaisuuksiin, joka tulee huomioida kaasulaitteen suunnittelussa.

  Suomessa käytettävät laiteluokat: I2H, I3B/P, II2H3B/P

  • luokan I2H laite käyttää ainoastaan maakaasua, käyttöpaine 20 mbar
  • luokan I3B/P laite käyttää ainoastaan nestekaasua, käyttöpaine 30 mbar
  • luokan II2H3B/P laite voidaan valmistajan ohjeiden mukaan muuttaa toimimaan joko maakaasulla (20 mbar) tai nestekaasulla (30 mbar).

  Kaikki jäsenmaat ovat ilmoittaneet komissiolle tiedon ko. maassa käytettävien kaasujen laaduista ja käyttöpaineista. Näitä tietoja kutsutaan yleisnimellä ”kaasun toimitusolosuhteet”.  Tiedot jäsenmaiden kaasuntoimitusolosuhteista on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Linkit kyseisiin julkaisuihin löytyy komission kaasulaitteita käsittelevältä verkkovivuilta osoitteesta

  https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/gas-appliances/regulation_en.

  Jos kaasulaitetta myydään maahan, jossa se ei ole suunniteltu käytettäväksi, voi käytettävän kaasunlaadun ja paineen vaikutuksesta aiheutua merkittävä tulipalon tai häkämyrkytyksen riski, sillä laite ei enää toimi valmistajan suunnittelemalla tavalla. Esimerkiksi väärästä kaasunpaineesta johtuva kaasun epäpuhdas palaminen aiheuttaa kohonneen hiilimonoksidin (häkä) vapautumisen.

  Esimerkki:

  Kaasulaitetta jonka vaatimuksenmukaisuuden arviointi on tehty Ruotsin kaasuntoimitusolosuhteilla ei saa markkinoida Suomessa, ennen kuin sen vaatimustenmukaisuus on arvioitu Suomen kaasuntoimitusolosuhteita vastaavaksi.