Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Kvalitetskontroll under produktionen

  När en anordning har typbesiktats med godkänt resultat ska tillverkaren komma överens med det anmälda organet om kvalitetskontroll under produktionen. Tillverkaren kan välja den modell för kvalitetskontrollen som passar bäst av de alternativ som anges i förordningen.

  • MODUL C2: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL OCH ÖVERVAKADE PRODUKTKONTROLLER MED SLUMPVISA INTERVALL

  I denna modul påvisar tillverkaren att dess tillverkningsprocess och kvalitetskontroll säkerställer att anordningarna överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget och uppfyller tillämpliga krav i denna förordning. Utöver processens kvalitetskontroll utför det anmälda organet en produktkontroll minst en gång om året.

  Modul C2 lämpar sig t.ex. för en tillverkare som kontinuerligt tillverkar endast en eller några produktmodeller.

  • MODUL D: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTIONEN

  I denna modul påvisar tillverkaren att den har ett lämpligt kvalitetssystem för tillverkningsprocessen för att säkerställa att anordningarna överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget och de tillämpliga kraven.

  Dessutom utför det anmälda organet en revision av fabriken minst en gång om året. Det anmälda organet kan också göra oanmälda kontrollbesök på plats och utföra produkttester för att säkerställa att verksamheten fungerar korrekt.


  Modul D lämpar sig t.ex. för en tillverkare med en omfattande kontinuerlig produktion och flera olika produkttyper.

  • MODUL E: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ PRODUKTKVALITETSSÄKRING

  I denna modul visar tillverkaren att det finns ett lämpligt kvalitetssystem för slutkontroll av produkten för att säkerställa att anordningarna överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget och de tillämpliga kraven.

  Dessutom ska det anmälda organet minst en gång vartannat år utföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet.

  Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda kontrollbesök i tillverkarens lokaler. Under dessa besök kan det anmälda organet vid behov utföra eller låta utföra produkttester för att säkerställa att kvalitetssystemet fungerar korrekt.

  Modul E lämpar sig till exempel för en tillverkare som tillverkar produkter oregelbundet och med varierande processer. Den lämpar sig också för företag som inte själva fysiskt tillverkar produkten, men som i enlighet med förordningen agerar som tillverkare av produkten.

  • MODUL F: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ PRODUKTVERIFIERING

  I denna modul utför det anmälda organet kontrollerna och testerna antingen på varje enhet eller genom ett statistiskt urval.

  Tillverkaren ska dessutom vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att tillverkningsprocessen och dess övervakning garanterar att de tillverkade anordningarna eller utrustningarna överensstämmer med den godkända typ som beskrivs i EU-typintyget och de tillämpliga kraven i förordningen om gasanordningar.

  Modul F lämpar sig till exempel för en tillverkare som tillverkar små produktpartier med varierande processer. Den lämpar sig också för företag som inte själva fysiskt tillverkar produkten, men som i enlighet med förordningen agerar som tillverkare av produkten.

  • MODUL G: ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ KONTROLL AV ENSKILDA PRODUKTER

  I denna modul upprättar tillverkaren de tekniska dokument på grundval av vilka det anmälda organet bedömer om anordningen uppfyller kraven i förordningen. Dessutom testar det anmälda organet anordningen för att kontrollera att anordningarna eller utrustningarna överensstämmer med de tillämpliga kraven i denna förordning.

  Om det anmälda organet anser att det är nödvändigt, kan kontrollerna och testen utföras efter det att utrustningen har anslutits till anordningen eller monterats till en anordning eller efter det att anordningen har installerats.

  I samband med modul G krävs ingen separat typkontroll på anordningen enligt modul B.

  Innehållet i modulerna beskrivs närmare i punkterna 2–6 i bilaga III till förordningen om gasanordningar.