Aiheen kuvaus

 •  

  Tuotannon aikainen laadunvalvonta

  Kun laite on hyväksytysti tyyppitarkastettu, tulee valmistajan sopia ilmoitetun laitoksen kanssa tuotannon aikaisesta laadunvalvonnasta. Valmistaja voi valita laadunvalvonnan malliksi itselleen parhaiten sopivan asetuksessa annetuista vaihtoehdoista.

  • MODUULI C2: SISÄISEEN TUOTANNONVALVONTAAN PERUSTUVA TYYPINMUKAISUUS JA SATUNNAISIN VÄLIAJOIN SUORITETTAVAT VALVOTUT TUOTETARKASTUKSET

  Tässä moduulissa valmistaja osoittaa, että sen tuotantoprosessilla ja laadunvalvonnalla varmistetaan, että laitteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat tämän asetuksen vaatimukset. Prosessin laadunvalvonnan lisäksi ilmoitettu laitos tekee tuotetarkastuksen vähintään kerran vuodessa.

  Moduuli C2 soveltuu esimerkiksi valmistajalle, joka valmistaa jatkuvatoimisesti vain yhtä tai muutamaa tuotemallia.

  • MODUULI D: TUOTANTOPROSESSIN LAADUNVARMISTUKSEEN PERUSTUVA TYYPINMUKAISUUS

  Tässä moduulissa valmistaja osoittaa, että sillä on käytössä soveltuva tuotantoprosessia koskeva laatujärjestelmä, jolla varmistetaan, että laitteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia.

  Lisäksi ilmoitettu laitos tekee auditoinnin tehtaalle vähintään kerran vuodessa. Ilmoitettu laitos voi myös tehdä ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä tiloihin ja tehdä tuotetestejä asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

  Moduuli D soveltuu esimerkiksi valmistajalle, jolla on laaja-alaista jatkuvaa tuotantoa ja useita eri tuotetyyppejä.

  • MODUULI E: TUOTTEEN LAADUNVARMISTUKSEEN PERUSTUVA TYYPINMUKAISUUS

  Tässä moduulissa valmistaja osoittaa, että sillä on käytössä soveltuva tuotteen lopputarkastusta koskeva laatujärjestelmä, jolla varmistetaan, että laitteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia.

  Lisäksi ilmoitettu laitos tekee vähintään kerran kahdessa vuodessa auditointeja varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää.

  Lisäksi ilmoitettu laitos voi tehdä ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä valmistajan tiloihin. Näiden käyntien aikana ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää tuotetestejä laatujärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

  Moduuli E soveltuu esimerkiksi valmistajalle, joka valmistaa tuotteita epäsäännöllisesti ja vaihtelevin prosessein. Soveltuu myös yrityksille, jotka eivät itse fyysisesti valmista tuotetta, mutta on asetuksen mukaisesti tuotteen valmistajan roolissa.

  • MODUULI F: TUOTEKOHTAISEEN TARKASTUKSEEN PERUSTUVA TYYPINMUKAISUUS

  Tässä moduulissa  ilmoitettu laitos tekee tarkastukset ja testit joko jokaiselle laitteelle, tai vaihtoehtoisesti tilastollisella otannalla.

  Valmistajan on lisäksi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että valmistetut laitteet tai varusteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun hyväksytyn tyypin ja niihin sovellettavien kaasulaiteasetuksen vaatimusten mukaisia.

  Moduuli F soveltuu esimerkiksi valmistajalle, joka valmistaa pieniä tuote-eriä vaihtelevilla prosesseilla. Soveltuu myös yrityksille, jotka eivät itse fyysisesti valmista tuotetta, mutta on asetuksen mukaisesti tuotteen valmistajan roolissa.

  • MODUULI G: YKSIKKÖKOHTAISEEN TARKASTUKSEEN PERUSTUVA VAATIMUSTENMUKAISUUS

  Tässä moduulissa valmistaja laatii tekniset asiakirjat, joiden perusteella ilmoitettu laitos arvioi täyttääkö laite asetuksen vaatimukset. Lisäksi ilmoitettu laitos tekee laitteelle testit sen tarkastamiseksi, että laitteet tai varusteet ovat tämän asetuksen sovellettavien vaatimusten mukaisia.

  Jos ilmoitettu laitos pitää sitä tarpeellisena, tarkastukset ja testit voidaan suorittaa varusteen laitteen osaksi liittämisen tai laitteeksi kokoamisen taikka laitteen asentamisen jälkeen.

  Moduulin G yhteydessä laitteelle ei tarvitse erikseen tehdä moduulin B mukaista tyyppitarkastusta.

  Moduulien tarkempi sisältö on kuvattu kaasulaiteasetuksen liitteen III kohdissa 2-6.