Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Teknisk dokumentation

  På grundval av den tekniska dokumentationen ska det vara möjligt att bedöma om gasanordningen överensstämmer med kraven i förordningen om gasanordningar.

  Den tekniska dokumentationen ska innehålla en ändamålsenlig analys och bedömning av risken eller riskerna. Den tekniska dokumentationen ska precisera vilka krav som gäller för anordningen och de ska omfatta anordningens konstruktion, tillverkning och funktion i den mån det är relevant för bedömningen. Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla åtminstone följande delar:

  1. allmän beskrivning av anordningen
  2. konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, underenheter, kretsar osv.
  3. beskrivningar och förklaringar som förklarar dessa ritningar och scheman samt anordningens funktion
  4. en förteckning över de helt eller delvis tillämpade harmoniserade standarderna, och om harmoniserade standarder inte har tillämpats, en beskrivning av de lösningar med vilka man säkerställer att de grundläggande kraven i förordningen om gasanläggningar uppfylls, inklusive en förteckning över de övriga tillämpade relevanta tekniska specifikationerna. När det gäller delvis tillämpade harmoniserade standarder ska den tekniska dokumentationen ange vilka delar som har tillämpats
  5. resultaten av genomförda planeringsberäkningar, besiktningar osv.
  6. testrapporter
  7. installations- och bruksanvisningar för anordningen
  8. utrustningens EU-försäkran om överensstämmelse med anvisningar om hur utrustningen ska tillfogas till anordningen eller hur anordningen ska monteras ihop.

   

  Den tekniska dokumentationen ska sparas i tio år från och med den dag då gasanordningen släpptes ut på marknaden. Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant som är etablerad i unionen ansvarar för detta. Eftersom begreppet att släppa ut på marknaden hänvisar till en enskild anordning ska tidsfristen räknas från den tidpunkt då den "sista" enskilda produkten som omfattas av den tekniska dokumentationen släpptes ut på marknaden.