Aiheen kuvaus

 •  

  Tekniset asiakirjat

  Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko kaasulaite kaasulaiteasetuksen vaatimusten mukainen.

  Teknisiin asiakirjoihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä. Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä laitteeseen sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava laitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin ainakin seuraavat osatekijät:

  1. laitteen yleiskuvaus
  2. rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osakokoonpanojen, piirien jne. kaaviot
  3. kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä laitteen toimintaa
  4. luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, ja jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole noudatettu, kuvaus ratkaisuista, joilla varmistetaan kaasulaiteasetuksen olennaisten vaatimusten täyttäminen, mukaan lukien luettelo sovelletuista muista asiaankuuluvista teknisistä eritelmistä. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu
  5. suoritettujen suunnittelulaskelmien, tarkastusten jne. tulokset
  6. testausselosteet
  7. laitteen asennus- ja käyttöohjeet
  8. varusteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, johon sisältyy ohjeet siitä, kuinka varuste on liitettävä laitteen osaksi tai koottava laitteeksi


  Teknisiä asiakirjoja on säilytettävä kymmenen vuoden ajan siitä päivästä lähtien, jona kaasulaite saatettiin markkinoille. Tämä on valmistajan tai sen unioniin sijoittautuneen valtuutetun edustajan vastuulla. Koska markkinoille saattamisen käsite viittaa yksittäiseen laitteeseen, määräaika on laskettava siitä hetkestä lähtien, jona teknisten asiakirjojen kattama ”viimeinen” yksittäinen tuote on saatettu markkinoille.