Topic outline

 • Onnettomuudet ja haittailmoitukset

  Palveluiden ja tuotteiden turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusjohtaminen, omavalvonta ja jatkuva osaamisen ylläpito tähtäävät yhteen päätavoitteeseen: turvalliseen ja laadukkaaseen lopputulemaan, jossa onnettomuudet ja haitat on minimoitu. Onnettomuuksia ja havereita kuitenkin tapahtuu ja esimerkiksi tuotteista tai laitteista voi aiheutua haittaa, vaikka ne olisivat vaatimusten mukaisia. Tälle sivulle on koottu tietoa erilaisista tilanteista, joissa toiminnanharjoittaja tai tuotteen/laitteen vastuuhenkilö on velvollinen ilmoittamaan aiheutuneesta onnettomuudesta tai haitasta.  

  Palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä riita- tai reklamaatioasiassa neuvotteluapua voi pyytää kuluttajaneuvonnasta. 


  Kauneudenhoitopalvelussa tapahtunut onnettomuus tai vaaratilanne

  Onnettomuustilanteessa ensisijaista on huolehtia riittävästä ja oikeasta ensiavusta. Jos onnettomuus tai haitta ei edellytä välitöntä hoitoa, on palveluntarjoajan varmistuttava siitä, että asiakas tietää, milloin lääkärin hoitoon on tarvittaessa hakeuduttava. Myös esimerkiksi jälkihoito-ohjeissa on tärkeää kertoa, millaisissa tapauksissa asiakkaan on hakeuduttava lääkäriin.  

  Palveluntarjoajan on ilmoitettava Tukesiin kauneudenhoitopalvelussa tapahtuneesta onnettomuudesta tai läheltä piti –tilanteesta. Onnettomuusilmoitus tarvitaan, jos tilanne on vaatinut lääkärin hoitoa, onnettomuus on johtunut tuotteesta tai laitteesta tai onnettomuus/läheltä piti –tilanne on kauneudenhoitopalveluiden sektorilla poikkeuksellinen. Lisätietoa onnettomuusilmoituksesta Tukesin verkkosivulla: Ilmoita vakava tapaturma tai läheltä piti –tilanne Tukesiin. Suoraan ilmoituslomakkeeseen pääsee tästä linkistä. 

  Esimerkiksi ihon pienet nirhaumat tai hoidon jälkeen hieman punoittava iho eivät yleensä vaadi lääkärin hoitoa eivätkä ole kauneudenhoitopalveluissa erityisen poikkeuksellisia. Tällaisista tapahtumista ei tarvitse tehdä onnettomuusilmoitusta. Niitä on kuitenkin hyvä seurata ja tarvittaessa muuttaa toimintatapoja.  

  Lue myös: Onnettomuuskirjanpito (Tukesin verkkosivuilla) 


  Terveydensuojelun kannalta merkityksellinen onnettomuus tai muu toiminnan häiriö 

  Toiminnanharjoittajan ja yleisötilaisuuden järjestäjän on ilmoitettava viivytyksettä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelun kannalta merkityksellisestä onnettomuudesta tai muusta toiminnan häiriöstä. Samalla on annettava tieto niistä toimenpiteistä, joihin toiminnanharjoittajan tai yleisen tilaisuuden järjestäjän toimesta on ryhdytty. 

  Käytännössä ilmoitus on tehtävä ainakin silloin, kun onnettomuus tai muu toiminnan häiriö on sellainen, että se jatkuu pidemmän aikaa ja aiheuttaa terveyshaittaa.  

  Kauneudenhoitoalalla terveydensuojelun kannalta merkityksellisiä onnettomuuksia tai toiminnan häiriöitä ei tapahtune kovin usein. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin hyvä olla matalalla kynnyksellä yhteydessä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen, jos on epäselvää, onko onnettomuus tai toiminnan häiriö sellainen, josta ilmoitus on syytä tehdä.  


  Säteilyhaitta

  Jos solariumissa tai säteilyä hyödyntävässä kauneudenhoidon toimenpiteessä sattuu vahinkotapaus, tulee vahingon kärsinyt asiakas ohjata ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, jossa arvioidaan vamman laatu ja mahdollinen lääketieteellisen jatkohoidon tarve. 

  Säteilyturvakeskus toivoo, että solarium- ja kauneudenhoitopalveluissa säteilyn käyttöön liittyvistä onnettomuuksista ja epäillyistä vahinkotapauksista tehtäisiin ilmoitus Tukesin lisäksi myös Säteilyturvakeskukselle. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti sähköpostitse osoitteeseen stuk[at]stuk.fi. Ilmoituksessa kannattaa kuvata tarjottu palvelu, syntynyt vahinko ja siihen johtaneet syyt mahdollisimman hyvin, jos ne ovat tiedossa.


  Kosmetiikkatuotteen aiheuttama vakava ei-toivottu vaikutus (SUE)

  Kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilöllä ja jakelijalla on velvollisuus ilmoittaa valmisteen aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta. Vastuuhenkilö ja jakelija ilmoittavat tiedossaan olevan vakavan ei-toivotun vaikutuksen kosmetiikkalainsäädännön toimeenpanosta vastaavalle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa vaikutus ilmeni. Suomessa tapahtuneet kosmeettisen valmisteen aiheuttamat vakavat ei-toivotut vaikutukset ilmoitetaan Tukesiin.

  Lue tarkemmin, milloin kyseessä on vakava ei-toivottu vaikutus Tukesin verkkosivuilta.

  Kosmetiikan vastuuhenkilö ja jakelija voi täyttää SUE -lomakkeen suoraan tästä linkistä.

  Tarkemmat, Euroopan komission ohjeet ilmoittamiseen löytyvät tästä linkistä.


  Terveysalan ammattilainen tai kosmetiikan loppukäyttäjä (palveluntarjoaja)

  Terveysalan ammattilaisilla tai valmisteiden loppukäyttäjillä ei ole lakisääteistä SUE -ilmoitusvelvollisuutta. On kuitenkin tärkeää, että vastuuhenkilöt saavat tietoonsa valmisteista aiheutuneet mahdolliset vakavat ei-toivotut vaikutukset, sillä tällä tavoin valmisteiden turvallisuuden arvioinnissa huomioidaan myös valmisteiden aiheuttamat ei-toivotut vaikutukset. 

  Terveysalan ammattilainen tai kosmeettisen valmisteen loppukäyttäjä, kun havaitset kosmeettisen valmisteen aiheuttaman vakavan ei-toivotun vaikutuksen, toimi näin:

  • Ilmoita tapauksesta valmisteen vastuuhenkilölle tai jakelijalle. Löydät vastuuhenkilön yhteystiedot kosmeettisen valmisteen pakkausmerkinnöistä. Jakelija on taho, jolta valmiste on ostettu. TAI
  • Ilmoita suoraan viranomaiselle, Suomessa Tukesiin. Käytä tarkoitukseen laadittua lomaketta.
  • Kerro SUE-ilmoituksessa kaikki mahdollinen tapaukseen liittyvä tieto.
  Jos tuotteita myydään palvelun yhteydessä asiakkaille mukaan, on yrityksen rooli kosmetiikkalainsäädännön osalta jakelija. Jakelijan velvollisuutena on tehdä SUE-ilmoitus Tukesiin, mikäli jakelijalle ilmoitetaan kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta haitasta.