• Terveydensuojelun ja säteilyn käytön omavalvonta

  Terveydensuojelun omavalvonta

  Terveydensuojelulaki edellyttää toiminnanharjoittajalta itseltään säännöllistä omavalvontaa ja toimia terveysriskin hallitsemiseksiToiminnanharjoittaja vastaa siitä, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa. 

  Toiminnanharjoittajan on 

  • Tunnettava oma toimintansa 
  • Tunnistettava toimintansa riskitekijät 
  • Pohdittava, miten riskit hallitaan tai ehkäistään. 

  Käytännössä omavalvontaa toteutetaan pohtimalla omaa toimintaa mm. seuraavien kysymysten avulla: 

  • Mitä eri toimintoja toimintaan sisältyy?  
  • Onko toiminnassa jotain riskejä?  
  • Kuinka suuria ja kuinka todennäköisiä riskit ovat?  

  Riskinarviointiin voidaan käyttää kuvan mallin mukaista ristiintaulukointia riskinarvioinnin tukena:   Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa esitettävä viranomaiselle, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöön.  

  Omavalvontasuunnitelma on hyvä laatia kirjallisesti. Näin sitä on helpompi arvioida ja päivittää tarvittaessa. Tällöin se on myös muiden, esimerkiksi työntekijöiden, saatavilla. 


  Säteilyn käyttö ja omavalvonta

  Säteilylainsäädäntö ei aseta varsinaisesti vaatimuksia omavalvonnalle, mutta useimpia säteilyä hyödyntäviä laitehoitoja koskevat vaatimukset, jotka ovat sisällöltään hyvin samankaltaisia kuin tällä sivulla kuvatut omavalvonnan periaatteet. 

  Toiminnanharjoittajan on säteilyä käyttäessään esimerkiksi 

  • Määritettävä luotettavasti toimenpiteistä iholle ja muulle kudokselle aiheutuva altistus ennen laitteen käyttöönottoa 
  • Huolehdittava, että asiakas saa tarvittavat tiedot toimenpiteeseen liittyvistä riskeistä sen suorittamista 
  • Määriteltävä kirjallisesti terveyden­tilaan tai muuhun vastaavaan seikkaan liittyvät tekijät, jotka estävät toimenpiteen turvallisen suorittamisen (vasta-aiheet) ennen laitteen käyttöönottoa 
  • Kertoa vasta-aiheista asiakkaalle ennen suunniteltua toimenpidettä.

  Käytännössä vaatimukset ohjaavat pohtimaan säteilyn käytön turvallisuutta ja siihen liittyviä riskejä sekä keinoja riskien minimoimiseksi. Vaatimukset asettavat kuitenkin vain hyväksyttävän vähimmäistason toiminnalle ja usein hyväksi havaitut toimintatavat voivat olla paljon kattavampiakin. Vähimmäisvaatimusten täyttämisen ohella kannattaakin huomioida myös oman toiminnan piirteitä ja pohtia, miten toiminnan turvallisuuden voi tarvittaessa osoittaa viranomaiselle tai sen kyseenalaistavalle asiakkaalle.