Ämnesdisposition

 •   

     
   

  I det här avsnittet berättar vi allt du bör veta och göra som tillverkare, importör och/eller distributör av elektriska produkter, så att din produkt uppfyller de krav som ställs på den. Välkommen att lära dig!


  Vad är en elektrisk produkt?

  Lagstiftningen innehåller olika definitioner på elektriska produkter, men i praktiken omfattas alla apparater som behöver elektrisk ström eller elektriska fält för att fungera (inklusive batteridrivna apparater) av denna beteckning. Elektriska produkter omfattas av många olika slags krav från Europeiska unionens direktiv, förordningar och beslut samt från den nationella lagstiftningen.

  Kraven kan grovt indelas i två olika kategorier: vissa gäller apparaten och andra gäller dig som företagare. Lagstiftningen om elektriska produkter innehåller de väsentliga kraven och bedömningsmetoderna som används för att bedöma utrustningens överensstämmelse med kraven. De tekniska detaljer som krävs för utrustningen anges i de europeiska harmoniserade standarderna.

  I detta avsnitt behandlas de tekniska kraven för elektriska produkter, samt kraven på märkning, bruksanvisning och förpackning. Dessutom tar man upp företagens skyldigheter när det gäller bedömning av överensstämmelse, dokument för och märkning av en elektrisk produkt, samt produktens försäljning i butik/näthandel.

   

  Läs mer om elektriska produkter:

  Elektriska produkter på Tukes webbplats

  Tillverkning, import och försäljning av elektriska produkter (pdf)

  Guide om genomförandet av EU:s produktregler, Blå guide (pdf, på engelska)

   

  Vilket annat direktiv/förordning kan ännu gälla för en elektrisk produkt?

  För att garantera säkerhet, hälsa, miljöskydd och konsumentskydd har man i lagstiftningen ställt olika krav på produkterna. Produkterna måste vara säkra och tillförlitliga att använda eller måste uppfylla vissa minimikrav. Kraven finns i EU:s direktiv, förordningar och beslut samt i den nationella lagstiftningen. Ofta gäller ett regelverk endast en egenskap hos en produkt, vilket innebär att en produkt omfattas av flera rättsakter. Produktens CE-märkning visar att produkten uppfyller alla tillämpliga bestämmelser.

  Detta läromedel berättar om de bestämmelser som vanligtvis gäller för en elektrisk produkt. En elektrisk produkt kan dock även omfattas av flera andra regelverk beroende på dess egenskaper och var den används.

  • När en produkt har funktioner som fungerar trådlöst (bluetooth, infraröd, wifi) omfattas produkten av direktivet om radioutrustning. Ytterligare information om radioutrustning finns på Traficoms webbplats.
  • Många apparater sänder ut strålning som används i t.ex. dataöverföring, skönhetsvård, uppvärmning. STUK övervakar strålningssäkerheten i apparater och lasrar.
  • Om en apparat används i ett explosionsfarligt utrymme (i ett bageri, sågverk, måleri osv.) gäller troligtvis ATEX-lagstiftningen för apparaten. Ytterligare information om ATEX finns på Tukes webbplats.
  • När en apparat har minst en rörlig del och den fungerar med annan drivkraft än från en människa eller ett djur, är apparaten en maskin. Man har dock kommit överens om att hushållsmaskiner inte är maskiner, utan elektriska produkter. Ytterligare information om maskiner finns på Tukes webbplats.
  • Om utrustningen vid användning orsakar högt buller, vilket till exempel många av de maskiner som används i trädgårdsskötsel gör, omfattas den också av direktivet om buller från utrustning (2000/14/EG) och förordningen om buller från utrustning (621/2002). Bestämmelserna innehåller bl.a. märkningskrav.
  • Om en apparat används i en bil och den påverkar bilens säkerhet (t.ex. körljusen) omfattas apparaten av fordonslagstiftningens typgodkännande. Ytterligare information om kraven Från Traficom.
  • När en apparat bl.a. Används för att förebygga, övervaka eller behandla en sjukdom eller skada är den en medicinteknisk produkt. I Finland övervakar Fimea de medicintekniska produkternas överensstämmelse med kraven.
  • Med gasanordning avses anordningar som förbränner gasformiga bränslen som bl.a. används för matlagning, kylning, luftkonditionering, uppvärmning, belysning eller tvättning. Ytterligare information om gasanordningar finns på Tukes webbplats.
  • Med tryckbärande anordning avses en tank, ett rörsystem eller en annan teknisk helhet som har eller kan utveckla övertryck, samt skyddsanordningar för den tryckbärande anordningen. En tryckbärande anordning används inom industrin, på arbetsplatserna och i hushållen. Ytterligare information om tryckbärande anordningar finns på Tukes webbplats.
  • Med byggprodukt avses en produkt eller ett produktsystem som blir en bestående del av en byggnad. Sådana produkter är till exempel elektriska dörrar, automatiska rökluckor och pelletskaminer. Ytterligare information om byggprodukter finns på Tukes webbplats.