• EU-försäkran om överensstämmelse

    

    

   

  EU-försäkran om överensstämmelse

  EU-försäkran om överensstämmelse är ett dokument med hjälp av vilket tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller kraven.

  EU-försäkran om överensstämmelse är ett formbundet dokument vars innehålls fastställs i artikel 15 och bilaga V i förordningen för gasanordningar. EU-försäkran om överensstämmelse är en del av förfarandet för bedömning av en gasanordnings överensstämmelse.

  Tillverkaren eller den auktoriserade representanten är skyldig att upprätta och underteckna en EU-försäkran om överensstämmelse innan gasanordningen släpps ut på marknaden. EU-försäkran om överensstämmelse upprättas och undertecknas som en del av förfarandet för bedömning av överensstämmelse. EU-försäkran om överensstämmelse är ett dokument där man konstaterar att gasanordningen uppfyller alla grundläggande krav i den tillämpliga lagstiftningen. Genom att upprätta och underteckna EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för produktens överensstämmelse med kraven.

  På samma sätt som den tekniska dokumentationen ska EU-försäkran om överensstämmelse också bevaras i tio år från och med den dag då gasanordningen släpptes ut på marknaden. Om produkterna har importerats från ett land utanför EU, ansvarar importören för att EU-försäkran om överensstämmelse bevaras.

  Om gasanordningen omfattas av flera EU-rättsakter som kräver EU-försäkran om överensstämmelse, kan en enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för alla rättsakter. EU-försäkran om överensstämmelse kan också vara ett dokument som består av alla enskilda intyg om överensstämmelse för produkten.

  EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för marknadstillsynsmyndigheterna. En EU-försäkran om överensstämmelse för en gasanordning behöver inte levereras tillsammans med anordningen.

  En EU-försäkran om överensstämmelse för en gasanordning på den finländska marknaden vara på finska och svenska.