Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Säkerhetskrav

  Tillverkaren ska säkerställa att den personliga skyddsutrustningen uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som tillämpas på den. Kraven uppfylls om den personliga skyddsutrustningen är utformad, tillverkad och utrustad i överensstämmelse med de harmoniserade standarder som tillämpas på den.

  Om det inte finns någon harmoniserad standard för den personliga skyddsutrustningen med tillämpliga krav och testmetoder, ska tillverkaren i den tekniska dokumentationen för den berörda produkten i detalj visa hur hälso- och säkerhetskraven för den ifrågavarande personliga skyddsutrustningen har uppfyllts.

  Grundläggande hälso- och säkerhetskrav

  De grundläggande hälso- och säkerhetskraven för personlig skyddsutrustning presenteras i bilaga II till förordningen om personlig skyddsutrustning. (Förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425, bilaga 2).

  I förordningen har de grundläggande hälso- och säkerhetskraven fastställts på allmän och principiell nivå. I förordningen fastställs inte vilka lösningar som ska användas för att uppfylla kraven, utan när det gäller olika tekniska lösningar har man gett tillverkarna handlingsutrymme.

  De grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till förordningen om personlig skyddsutrustning är indelade i tre delar. I punkt 1 presenteras de allmänna kraven för all personlig skyddsutrustning. I punkt 2 anges ytterligare krav som gäller för flera personliga skyddsutrustningar. Kraven i punkt 2 är bundna till produktens egenskaper, såsom angivande av tidpunkt för tillverkning eller förfallodatum för personlig skyddsutrustning som föråldras. I punkt 3 presenteras ytterligare krav för särskilda risker som gäller personlig skyddsutrustning som skyddar mot olika typer av risker.

  Du kan läsa mer om de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 2 i förordningen om personlig skyddsutrustning (Förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425, bilaga 2).

  Vad är en harmoniserad standard?

  En harmoniserad standard är en standard som har upprättats av den europeiska standardiseringsorganisationen och som på kommissionens begäran har fastställts för tillämpning av EU:s produktlagstiftning.

  Där de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i förordningen om personlig skyddsutrustning presenteras på allmän nivå i förordningen och de är obligatoriska, innehåller de europeiska harmoniserade skyddsspecifika standarderna för personlig skyddsutrustning tekniska detaljer, prestanda eller testmetoder som krävs för personlig skyddsutrustning. Tillämpningen av standarderna är frivillig. Om tillverkaren inte använder harmoniserade standarder, skall tillverkaren på andra sätt visa att produkten uppfyller kraven.

  De harmoniserade standardernas referensuppgifter offentliggörs i EU:s officiella tidning (EUT = Official Journal of the European Union (OJEU). På Europeiska kommissionens webbplats finns en lista över alla harmoniserade standarder för personlig skyddsutrustning.

  De europeiska standarderna utvecklas som ett öppet och frivilligt arbete tillsammans med experter från olika länder. Experter från alla samhällsområden, bland annat näringslivet, forskningsinstitut, konsument- och medborgarorganisationer, högskolor och offentlig förvaltning kan delta i arbetet med att utarbeta standarder. Finlands Standardiseringsförbund SFS rf leder och koordinerar standardiseringen i Finland.

  Vem som helst kan köpa standarder. I Finland kan standarder köpas via Finlands Standardiseringsförbund SFS rf (sales.sfs.fi).

  Länkar:

  Europeiska unionens officiella tidning

  Vad innebär skyddsutrustningens presumtion om överensstämmelse?

  När personlig skyddsutrustning utformas och tillverkas i enlighet med harmoniserade standarder omfattas den av en så kallad presumtion om överensstämmelse. Den anses uppfylla de väsentliga kraven i EU-lagstiftningen om

  • tillverkaren har designat, tillverkat, kontrollerat och testat produkten i enlighet med harmoniserade standarder
  • och produkten till fullo överensstämmer med alla harmoniserade standarder som gäller den.

  Tillverkaren är inte skyldig att tillverka skyddsutrustning i enlighet med standarderna, standarderna är till sin natur rekommendationer och användningen av dem är frivillig. De krav som anges i lagar och förordningar är förpliktande, det vill säga de måste följas.