Aiheen kuvaus

 •  

  Turvallisuusvaatimukset

  Valmistajan on varmistettava, että henkilönsuojain täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Vaatimukset täyttyvät, jos henkilönsuojain on suunniteltu, valmistettu ja varustettu sitä koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.

  Jos henkilönsuojaimelle ei ole yhdenmukaistettua standardia, jossa on esitetty sitä koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät, valmistajan on osoitettava yksityiskohtaisesti kyseisen tuotteen teknisissä asiakirjoissa, miten kyseistä henkilönsuojainta koskevien terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen on varmistettu.

  Olennaiset terveys- turvallisuusvaatimukset

  Henkilönsuojaimia koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset on esitetty henkilönsuojainasetukseen liitteessä II. (Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425, liite 2).

  Asetuksessa olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset on esitetty yleisellä ja periaatteellisella tasolla. Asetuksessa ei määritellä, millä ratkaisuilla esitetyt vaatimukset pitää täyttää, vaan erilaisten teknisten ratkaisujen osalta jätetään valmistajille liikkumavaraa.

  Henkilönsuojainasetuksen liitteen II olennaiset terveys- ja turvallisuus vaatimukset on jaettu kolmeen osaan. Kohdassa 1 esitetään kaikkia henkilönsuojaimia koskevat yleiset vaatimukset. Kohdassa 2 esitetään useita henkilönsuojaimia koskevat lisävaatimukset. Kohdassa 2 esitetyt vaatimukset ovat sidonnaisia tuotteen ominaisuuksiin, kuten valmistumis- tai vanhenemisajankohdan ilmoittaminen vanhenevien henkilönsuojainten osalta. Kohdassa 3 esitetään erityisiä riskejä koskevat lisävaatimukset, jotka koskevat erityyppisiltä vaaroilta suojaavia henkilönsuojaimia.

  Olennaisista terveys- ja turvallisuus vaatimuksista voit lukea tarkemmin henkilönsuojainasetukseen liitteestä 2 (Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425, liite 2).

  Mikä on yhdenmukaistettu standardi?

  Yhdenmukaistettu standardi on eurooppalaisen standardointiorganisaation laatima standardi, joka on vahvistettu komission pyynnöstä EU:n tuotelainsäädännön soveltamiseksi.

  Siinä missä henkilönsuojainasetuksen olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset on esitetty asetuksessa yleisellä tasolla ja niiden noudattaminen on velvoittavaa, löytyy eurooppalaisista yhdenmukaistetuista suojainkohtaisista standardeista suojaimilta vaadittavia teknisiä yksityiskohtia, suoritustasoja tai testimenetelmiä. Standardien käyttäminen on vapaaehtoista. Jos valmistaja ei käytä yhdenmukaistettuja standardeja, tulee sen muilla tavoin osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuus.

  Yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä (EUVL = Official Journal of the European Union (OJEU)). Euroopan komission sivuilta on löydettävissä lista kaikista harmonisoiduista eli yhdenmukaistetuista henkilönsuojainstandardeista.

  Eurooppalaiset standardit kehitetään avoimena ja vapaaehtoisena työnä yhdessä eri maiden asiantuntijoiden kanssa. Standardien laatimistyöhön voi osallistua asiantuntijoita kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta, muun muassa elinkeinoelämästä, tutkimuslaitoksista, kuluttaja- ja kansalaisjärjestöistä, korkeakouluista ja julkishallinnosta. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ohjaa ja koordinoi standardisointia Suomessa.

  Kuka tahansa voi ostaa standardeja. Suomessa standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kautta (sales.sfs.fi).

  Linkkejä:

  Euroopan unionin virallinen lehti

  Mitä tarkoittaa suojaimen vaatimustenmukaisuusolettama?

  Kun henkilönsuojain suunnitellaan ja valmistetaan yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, suojain nauttii niin sanottua vaatimustenmukaisuusolettamaa. Sen katsotaan täyttävän sitä koskevat olennaiset EU-lainsäädännön vaatimukset, jos

  • valmistaja on suunnitellut, valmistanut, tarkastanut ja testannut tuotteen yhdenmukaistettuja standardeja noudattaen
  • ja tuote vastaa täysin kaikkia sitä koskevia yhdenmukaistettuja standardeja.

  Valmistajalla ei ole velvoitetta valmistaa suojainta standardien mukaisesti, standardit ovat luonteeltaan suosituksia ja niiden käyttö on vapaaehtoista. Laeissa ja asetuksissa säädetyt vaatimukset ovat velvoittavia, eli niitä pitää noudattaa.