Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Arbetsfördelningen för marknadsövervakningen av personlig skyddsutrustning

  I Finland är kontrollbefogenheten för personlig skyddsutrustning uppdelad mellan Tukes och arbetarskyddsmyndigheten (ansvarsområdena för social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet och arbetsskyddet vid regionalförvaltningsverket) på ett sådant sätt att personlig skyddsutrustning för yrkesbruk övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna och skyddsutrustningen för konsumentbruk av Tukes.

  Förordningen för personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 gör i regel ingen skillnad på om den personliga skyddsutrustningen är avsedd för konsument- eller yrkesbruk. Huruvida produkten är avsedd för konsument- eller yrkesbruk kan dock påverka klassificeringen av produkten. Dessutom har övervakningen av och språkkraven för personlig skyddsutrustning för konsument- och yrkesbruk reglerats nationellt genom olika lagar. För mer information, se punkten Lagstiftning i avsnittet Allmänt om personlig skyddsutrustning.