Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Allmänt om personlig skyddsutrustning

  I avsnittet Personlig skyddsutrustning berättar vi om kraven på personlig skyddsutrustning samt dess märkning och anvisningar. Dessutom berättar vi om företagens skyldigheter gällande bedömning av överensstämmelse, dokument för och märkning av personlig skyddsutrustning, samt försäljning av personlig skyddsutrustning i butik/nätbutik. Välkommen och bekanta dig med avsnittet personlig skyddsutrustning!

  Vad är personlig skyddsutrustning?

  Med personlig skyddsutrustning avses redskap som är avsedda att användas (t.ex. skyddskläder) för att skydda användaren mot hälso- eller säkerhetsrisker. Personlig skyddsutrustning är till exempel:

  • Reflexvästar och reflexer för fotgängare
  • Räddningsvästar
  • Andningsskydd
  • Hörselskydd
  • Hjälmar
  • Skyddsglasögon
  • Skyddsutrustning för motorcyklister såsom skyddskläder mot friktion och stötar, rygg- och ledskydd, körhandskar och -skor
  • Ugnshandskar och grytlappar  Lagstiftning om personlig skyddsutrustning

  Personlig skyddsutrustning omfattas av förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425. Kraven på personlig skyddsutrustning kan grovt indelas i två olika kategorier: den ena gäller skyddsutrustningen och den andra gäller dig som företagare. Lagstiftningen om personlig skyddsutrustning innehåller de grundläggande kraven relaterade till hälsa och säkerhet för skyddsutrustningen och bedömningsmetoderna för bedömning av skyddsutrustningens överensstämmelse med kraven. De tekniska detaljerna som krävs för skyddsutrustning presenteras i de europeiska harmoniserade standarderna.

  Personlig skyddsutrustning för konsumentbruk regleras nationellt i  lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter 218/2018 och skyddsutrustning för yrkesbruk i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav 1016/2004. I den nationella lagstiftningen anges bl.a. språkkraven som berör skyddsutrustningar.

  Vilket annat direktiv/vilken annan förordning kan gälla för personlig skyddsutrustning?

  För att garantera säkerhet, hälsa, miljöskydd och konsumentskydd har man i lagstiftningen ställt olika krav på produkterna. Produkterna måste vara säkra och tillförlitliga att använda eller uppfylla vissa minimikrav. Kraven har föreskrivits i EU:s direktiv, förordningar och beslut, samt i den nationella lagstiftningen. Ofta gäller en bestämmelse endast en egenskap hos en produkt och därför omfattas en produkt ofta av flera bestämmelser. CE-märkningen på en produkt visar att produkten uppfyller alla tillämpliga bestämmelser.

  I detta läromedel berättar vi om bestämmelserna om personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning kan dock också omfattas av många andra bestämmelser beroende på skyddsutrustningens egenskaper och var skyddsutrustningen används.

  Till exempel:

  • REACH-förordningen gäller kemiska ämnen även i föremål, varmed kraven från REACH också gäller personlig skyddsutrustning. När det gäller personlig skyddsutrustning ska speciellt ämnen som väcker speciell oro och ämnen med begränsad användning beaktas. Ytterligare information om dessa finns på Tukes webbplatsYtterligare information om REACH-förordningen.
  •  Om den personliga skyddsutrustningen har behandlats med ett ämne vars syfte är att kemiskt bekämpa organismer såsom bakterier, ska även kraven i EU:s biocidförordning (528/2012) beaktas. Mer informationer om biocider och varor som har behandlats med biocider finns på Tukes webbplats.
  • Med tryckbärande anordning avses ett kärl, rörsystem eller en annan teknisk helhet som innehåller eller kan utveckla övertryck, samt skyddsanordningar för den tryckbärande anordningen. Tryckbärande anordningar används inom industrin, på arbetsplatser och i hushåll. Mer information om tryckbärande anordningar finns på Tukes webbplats.
  • Om en personlig skyddsutrustning behöver elektrisk ström eller elektriska fält för att fungera (även batteridrivna apparater) så är det fråga om en elektrisk produkt. Ytterligare information om elektriska produkter finns i avsnittet Elektriska produkter på den här webbplatsen och på Tukes webbplats.
  • När en anordning används bland annat för att förebygga, övervaka eller behandla en sjukdom eller skada så är den en medicinteknisk produkt. I Finland kontrollerar Fimea att medicintekniska produkter uppfyller kraven. Vissa produkter kan vara en så kallad kombination av produkter, det vill säga de är både personlig skyddsutrustning och medicintekniska produkter.