Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Identifiera din roll

  Utöver produktkraven finns det i lagstiftningen skyldigheter för de ekonomiska aktörerna, det vill säga tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören, leverantören av distributionstjänster och distributören. Det är viktigt att du känner igen din roll och förstår din skyldighet som ekonomisk aktör. I avsnittet Identifiering av roll i inlärningsmiljön beskrivs företagens skyldigheter i olika roller.

  Med tillverkare avses ett företag som tillverkar eller låter tillverka en produkt och marknadsför den under sitt eget namn eller varumärke. Produktens tillverkare ansvarar för att produkten är säker och överensstämmer med kraven. Tillverkaren ska genomföra alla förfaranden för bedömning av överensstämmelse för produkten, upprätta den dokumentation som krävs och fästa de märkningar som krävs på produkten.

  Med auktoriserad representant avses ett företag som är etablerat inom EU och som har en skriftlig fullmakt från tillverkaren att på tillverkarens vägnar utföra vissa uppgifter.

  Med importör avses ett företag som är etablerat i EU och som släpper ut en produkt som importeras från ett tredje land på EU-marknaden. Importören ska säkerställa att tillverkaren har fullgjort sin skyldighet vid bedömningen av produktens överensstämmelse, upprättat de dokument som krävs och fäst de märkningar som behövs. Importören ansvarar för att produkterna uppfyller de europeiska kraven och eventuella nationella specialkrav.

  Med leverantör av distributionstjänster avses ett företag som i samband med sin affärsverksamhet tillhandahåller minst två av följande tjänster: lagring, paketering, adressering och sändning. Leverantören av distributionstjänster är alltså det företag som ansvarar för produkten, om det inte finns någon tillverkare, auktoriserad representant eller importör i Europa.

  Med distributör avses ett annat företag i leveranskedjan än tillverkaren eller importören och som tillhandahåller produkten på EU-marknaden. Med distributör avses alltså ett företag som säljer en produkt som tillverkats inom EU eller som redan tidigare importerats till EU-marknaden. Som distributörer räknas detalj- och partihandlare samt köpmän som idkar affärsrörelse med begagnade varor, såsom återvinningscentraler och loppmarknader. Distributören ska kontrollera att produkten är försedd med de märkningar som krävs och att de dokument, anvisningar och den säkerhetsinformation som krävs kommer med anordningen på finska och svenska.

  En ekonomisk aktör som importerar produkter till Finland kan enligt EU-lagstiftningen antingen vara importör (importerar en anordning från ett tredje land) eller distributör (importerar en anordning från EU-marknaden). Ytterligare information om de ekonomiska aktörernas skyldigheter finns på Tukes webbplats.

   

  Ekonomiska aktörers skyldigheter i tabellformat

   

  Ekonomiska aktörers skyldigheter 

  Tillverkare 

  Auktoriserad representant 

  Importör 

  Leverantör av distributionstjänster

  Distributör 

  Tillhandahåller endast produkter som överensstämmer med kraven på marknaden 

  X

  X

  X

   

  X

  CE-märkning, fäster

  X

  (X)

   

   

   

  CE-märkning, kontrollerar

   

  X

  X

  X

  X

  EU-försäkran om överensstämmelse eller prestandadeklaration, upprättar och sparar i tio år 

  X

  (X)

   

   

   

   

  EU-försäkran om överensstämmelse eller prestandadeklaration, håller den tillgänglig i tio år

   

  X

   

   

   

  EU-försäkran om överensstämmelse eller prestandadeklaration, sparar en kopia i tio år

   

   

  X

  X

   

  EU-försäkran om överensstämmelse eller prestandadeklaration, överlämnar till myndigheter på begäran 

  X

  X

  X

  X

  X

  Teknisk dokumentation, upprättar och sparar i tio år 

  X

   

   

   

   

  Teknisk dokumentation, säkerställer tillgängligheten i tio år

   

  X

  X

  X

   

  Teknisk dokumentation, överlämnar till myndigheterna på begäran

  X

  X

  X

  X

  X

  Genomför bedömningsförfarandena för överensstämmelse 

  X

   

   

   

   

  Säkerställer att bedömningsförfarandena för överensstämmelse har genomförts

   

   

  X

   

   

  Säkerställer att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven. 

  X

  (X)

  X

   

  X

  För bok över anordningar som inte överensstämmer med kraven och informerar distributörerna om dessa vid behov. 

  X

  (X)

  X

   

   

  Säkerställer att produkten är försedd med typ-, parti- eller serienummer eller annan märkning via vilken den kan identifieras. 

  X

  (X)

  X

   

  X

  Anger sitt namn, registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt sin kontaktadress

  X

   

  X

  X

   

  Säkerställer att produkten är försedd med tillverkarens och/eller importörens namn, registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den adress där tillverkaren och/eller importören kan kontaktas

   

  (X)

  X

   

  X

  Vidtar åtgärder vid misstanke om att en produkt inte överensstämmer med kraven 

  X

  (X)

  X

  X

  X

  Samarbetar med myndigheter 

  X

  X

  X

  X

  X

  Under tio år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden, sparar identifikationsuppgifterna för de ekonomiska aktörer som man har levererat produkter till.

  X

  X

  X

   

  X

  Under tio år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden, sparar identifikationsuppgifterna för de ekonomiska aktörer som har levererat produkter till denne. 

   

   

  X

   

  X  X: är skyldig att sörja för saken
  (X): tillverkaren och den auktoriserade representanten kan skriftligen avtala om att den auktoriserade representanten sörjer för dessa uppgifter/skyldigheter för tillverkarens räkning

  Den här tabellen gäller de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de NLF-anpassade förordningarna och artikel 4 i marknadskontrollförordningen. Tillverkare, importörer och distributörer kan utöver de förpliktelser som anges i tabellen även omfattas av ytterligare krav som ingår i speciallagstiftningen.

  Kraven gäller leverantörer av distributionstjänster vad gäller de produkter denna behandlar, om tillverkaren, importören eller den auktoriserade representanten verkar utanför unionen. Kraven på leverantörer av distributionstjänster gäller endast de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de bestämmelser som nämns i artikel 4 mom. 5 i marknadskontrollförordningen:
  Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011


  Förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425


  Gasanordningsförordningen (EU) 2016/426


  Utrustningsbullerdirektivet 2000/14/EG


  Maskindirektivet 2006/42/EG


  Leksaksdirektivet 2009/48/EG


  Ekodesigndirektivet 2009/125/EG


  RoHS-direktivet 2011/65/EU


  Direktivet om pyrotekniska artiklar 2013/29/EU


  Fritidsbåtsdirektivet 2013/53/EU


  Direktivet om enkla tryckkärl 2014/29/EU


  EMC-direktivet 2014/30/EU


  Direktivet om vågar 2014/31/EU


  Direktivet om mätinstrument 2014/32/EU


  ATEX-utrustningsdirektivet 2014/34/EU


  Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU


  Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EG


  Direktivet om tryckbärande anordningar 2014/68/EU  Läs mer om företagens skyldigheter

  Känn din produkt-webbinarium: Roller och ansvar

  Ekonomiska aktörers skyldigheter i tabellform på tukes webbplats

  Tillverkarens skyldigheter på Tukes webbplats

  Importörens skyldigheter på Tukes webbplats

  Distributörens skyldigheter på Tukes webbplats

  Känn din produkt-webbinarium: Private label