Aiheen kuvaus

 •  

  Tunnista roolisi

  Tuotevaatimusten lisäksi lainsäädännössä on velvollisuuksia talouden toimijoille eli tuotteen valmistajalle, valtuutetulle edustajalle, maahantuojalle, jakelupalvelujen tarjoajalle ja jakelijalle. On tärkeää, että tunnistat roolisi ja ymmärrät velvollisuutesi talouden toimijana. Oppimisympäristön Roolin tunnistus -osiossa kerrotaan yritysten velvollisuuksista eri rooleissa.

  Valmistajalla tarkoitetaan yritystä, joka valmistaa tai valmistuttaa tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillä. Tuotteen valmistaja on vastuussa siitä, että tuote on turvallinen ja vaatimustenmukainen. Valmistajan on suoritettava kaikki tuotetta koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, laadittava vaadittavat asiakirjat ja kiinnitettävä tuotteeseen tarvittavat merkinnät.

  Valtuutetulla edustajalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta yritystä, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät.

  Maahantuojalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta yritystä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavaa tuotetta EU:n markkinoille. Maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on suorittanut velvollisuutensa tuotteen vaatimustenarvioinnissa, laatinut vaadittavat asiakirjat ja kiinnittänyt tarvittavat merkinnät. Maahantuoja vastaa siitä, että tuotteet täyttävät eurooppalaiset vaatimukset ja mahdolliset kansalliset erityisvaatimukset.

  Jakelupalvelujen tarjoajalla tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa liiketoiminnan yhteydessä vähintään kahta seuraavista palveluista: varastointi, pakkaaminen, varustaminen osoitteella ja lähettäminen. Jakelupalvelujen tarjoaja on siis tuotteesta vastuussa oleva yritys, ellei valmistajaa, valtuutettua edustajaa tai maahantuojaa ole Euroopassa.

  Jakelijalla tarkoitetaan muuta toimitusketjuun kuuluvaa yritystä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa tuotteen saataville EU:n markkinoilla. Jakelijalla tarkoitetaan siis yritystä, joka myy EU:n alueella valmistettua tai EU:n markkinoille jo aikaisemmin tuotua tuotetta. Jakelijoita ovat tuotteiden vähittäis- ja tukkumyyjät sekä liiketoimintaa harjoittavat käytetyn tavaran kauppiaat, kuten kierrätyskeskukset ja kirpputorit. Jakelijan on tarkistettava, että tuotteessa on vaaditut merkinnät ja että laitteen mukana on vaaditut asiakirjat, ohjeet ja turvallisuustiedot suomeksi ja ruotsiksi.

  Suomeen tuotteita maahantuova talouden toimija voi EU-lainsäädännön mukaan olla joko maahantuoja (tuo laitteen kolmannesta maasta) tai jakelija (tuo laitteen EU:n markkinoilta). Lisätietoa talouden toimijoiden velvollisuuksista löytyy Tukesin nettisivuilta.


  Talouden toimijoiden velvollisuudet taulukkomuodossa

  Talouden toimijoiden velvollisuuksia Valmistaja Valtuutettu edustaja Maahantuoja Jakelupalvelujen tarjoajaJakelija 
  Asettaa saataville markkinoilla vain vaatimustenmukaisia tuotteita 

  X

  XX X

  CE-merkintä, kiinnittää

  X

  (X)

   

   

   

  CE-merkintä, tarkistaa XXXX

  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan 

  X

  (X)

   

   

   

   

  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, pitää saatavilla 10 vuoden ajan X   
  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, säilyttää jäljennöksen 10 vuoden ajan  XX 
  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus, antaa pyynnöstä viranomaisille XXXXX
  Tekniset asiakirjat, laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan X    
  Tekniset asiakirjat, varmistaa saatavuuden 10 vuoden ajan XXX 

  Tekniset asiakirjat, antaa pyynnöstä viranomaisille

  X

  X

  X

  X

  X

  Suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt X    
  Varmistaa, että vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on suoritettu  X  
  Varmistaa, etteivät varastointi- ja kuljetusolosuhteet vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuutta X(X)X X
  Pitää kirjaa vaatimustenvastaisista laitteista ja tiedottaa tarvittaessa niistä jakelijoille X(X)X  
  Varmistaa, että tuotteessa on tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta se voidaan tunnistaa X(X)X X
  Ilmoittaa nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä sekä osoitteen, josta siihen saa yhteydenX XX 
  Varmistaa, että tuotteessa on valmistajan ja/tai maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, johon valmistajaan ja/tai maahantuojaan saa yhteyden (X)X X
  Jos epäilee, että tuote on vaatimustenvastainen, ryhtyy toimiin X(X)XXX
  Tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa XXXXX
  Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot talouden toimijoista, joille se on toimittanut tuotteita.XXX X
  Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille tuotteita   X X

  X: on velvollinen huolehtimaan asiasta
  (X): valmistaja ja valtuutettu edustaja voivat sopia kirjallisesti, että valtuutettu edustaja huolehtii valmistajan puolesta nämä tehtävät/velvollisuudet

  Tämä taulukko koskee niitä tuotteita, jotka ovat NLF-mukautettujen säädösten sekä markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan soveltamisalassa. Taulukon velvoitteiden lisäksi valmistajalle, maahantuojalle ja jakelijalle voi olla lisävaatimuksia myös erityislainsäädännössä.

  Vaatimukset koskevat jakelupalvelujen tarjoajaa sen käsittelemien tuotteiden osalta silloin, jos valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja ei ole sijoittautunut unioniin. Jakelupalvelujen tarjoajaa koskevat vaatimukset koskevat vain markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 5 alakohdassa mainittujen säädösten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita:
  Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011
  Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425
  Kaasulaiteasetus (EU) 2016/426
  Laitemeludirektiivi 2000/14/EY
  Konedirektiivi 2006/42/EY
  Leludirektiivi 2009/48/EY
  Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY
  RoHS-direktiivi 2011/65/EU
  Pyroteknisten tuotteiden direktiivin 2013/29/EU
  Huvivenedirektiivi 2013/53/EU
  Yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi 2014/29/EU
  EMC-direktiivi 2014/30/EU
  Vaakadirektiivi 2014/31/EU
  Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU
  ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU
  LVD- direktiivi 2014/35/EU
  Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU
  Painelaitedirektiivi 2014/68/EU


  Lue lisää yritysten velvollisuuksista

  Tunnen tuotteeni -webinaari: Roolit ja vastuut

  Talouden toimijoiden velvollisuudet taulukkomuodossa Tukesin nettisivuilla

  Valmistajan velvollisuudet Tukesin nettisivuilla

  Maahantuojan velvollisuudet Tukesin nettisivuilla

  Jakelijan velvollisuudet Tukesin nettisivuilla

  Tunnen tuotteeni -webinaari: Private label