Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Hantering av leveranskedjor

  Vid tillverkning, import eller återförsäljning av produkter är leveranskedjornas kvalitet och säkerhet avgörande i varje skede. Det är exempelvis inte möjligt att tillverka produkter av samma kvalitet av material med ojämn kvalitet. Man kan minska sannolikheten för att oönskade risker uppstår och att produkterna inte uppfyller de krav som ställs på dem genom att satsa på valet av partner i leveranskedjan

  Till stöd för valet av partner i leveranskedjan är det viktigt att överväga kriterierna för att underlätta valet. Kriterierna för partner i leveranskedjan kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Kriterierna kan också variera beroende på fall och behov, men i allmänhet är det bra att ta hänsyn till bl.a. följande:

  • identifierad kompetens inom branschen såsom tidigare leveranser, kundfeedback, välkänd på marknaden eller kända eventuella tidigare kvalitetsavvikelser. Man kan kontrollera eventuella tidigare kvalitetsavvikelser som orsakat fara till exempel i system som upprätthålls av myndigheterna såsom Tukes nationella marknadsövervakningsregister, Europeiska unionens  EU Safety Gate eller den globala databasen Global Recalls
  • parterna i leveranskedjan känner till kraven för deras verksamhet och produkter, samt har bevisligen försäkrat sig om att de också uppfylls. Detta kan exempelvis omfatta testresultat och dokumentation som visar att produkterna uppfyller säkerhetskraven.
  • parterna har lämpliga förfaranden för kvalitetssäkring så att eventuella avvikelser i deras processer kan upptäckas och åtgärdas i ett tillräckligt tidigt skede. Dessa kan till exempel omfatta kontinuerliga eller stickprovsbaserade kontrollmetoder, bedömningar och tester som visar att produkterna uppfyller kraven.