Aiheen kuvaus

  • Tuotteiden tilaaminen ulkomailta 

    Yksityishenkilö voi tuoda maahan lääkevalmisteita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Yrityksellä tai toiminnanharjoittajalla ei ole oikeutta lääkkeiden maahantuontiin. Siksi on tärkeää varmistaa etukäteen, mihin tuoteluokkaan tilattava valmiste kuuluu eli onko se lääke vai jokin muu tuote (esimerkiksi kosmetiikkaa). Lääkelaissa on säädetty tarkasti lääkkeen maahantuonnin oikeuksista ja toimiluvista. Viranomaisen toteuttama valvonta kattaa sekä lääkeaineiden että lääkevalmisteiden maahantuonnin. Lääkkeen maahantuontiin oikeutetut tahot on mainittu lääkelaissa ja niitä ovat mm. lääketehtaat, lääketukkukaupat, apteekkarit, Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki sekä sotilasapteekki, sairaala-apteekit, yliopistot, korkeakoulut ja tieteelliset tutkimuslaitokset.  
    Lääkevalmisteiden henkilökohtaiseen käyttöön tapahtuvasta maahantuonnista säädetään valtioneuvoston asetuksessa lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002). Maahantuontisäännösten noudattamista valvoo Tulli. Jos kyseessä on lääke, sitä koskevat erilaiset säännöt kuin muita tuotteita. Fimea voi pyynnöstä antaa valmistekohtaisen arvion siitä, onko kyseessä lääke. Tämän tiedon perusteella selviää, millaiset rajoitukset kyseisen tuotteen tilaamista koskevat: kuka saa tilata, mistä saa tilata ja kuinka paljon saa tilata. Maahantuonnin rajoituksiin vaikuttaa myös se, rinnastuuko lääkkeeksi luokiteltava valmiste itsehoitolääkkeeseen vai reseptilääkkeeseen Suomessa. Kielletyn tuotteen (esimerkiksi lääke) lainvastaisesta tilaamisesta voi seurata sanktio. 
    Lisää tietoa lääkkeiden maahantuonnista Fimean verkkosivuilla 
    Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002), asetus on annettu lääkelain 19 §:n nojalla.